• Chceš si pozrieť našu školu?

  Zavolaj na telefónne číslo 041/4385 337 a dohodni sa!

    • Svetový deň vody v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

    • Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou si pripomenula 22. marec - Svetový deň vody. V súčasnosti sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. Tento deň je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti na: určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody, zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody.

          Žiaci z odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia si sami priniesli vodu z obce svojho bydliska. V laboratóriu analyzovali kvalitu vody po stránke základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (dusičnany, dusitany, amónne ióny, fosforečnany, chloridy) orientačnou metódou prostredníctvom  kompaktného laboratória  na analýzu vody od firmy Aquamerck a rozbor senzorických vlastností vody (vzhľad – zákal a čuch). Sprievodným aktivitám sme venovali výstavné nástenky, výstavky,  filmy a prezentácie o vode. Naši žiaci navštívili základné školy vo Vysokej nad Kysucou a Korni a prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania učili mladších žiakov pomocou prezentácie, videa a diskusií o vode. V prezentácii sa venovali čiastkovým témam:  skupenstvá vody, fázové premeny, druhy vôd a ich charakteristika,  podiel sladkej vody na zemi a Charta o vode. Medzi aktivitami, ktoré ich zaujali bolo aj video o vzácnosti pitnej vody na zemi. Súčasťou tohto vzdelávania bola aj experimentálna časť. Žiaci zo základných škôl si mohli priniesť vzorky vody zo studničiek, z potokov a iných vodných zdrojov, ktoré analyzovali. Ďalší mladí výskumníci odobrali aj vzorky z rieky Kysuca a zisťovali pH vody,  dusičnany vo vode,  efekt soľného roztoku.

          Už sedemnásty rok máme v našej škole otvorený študijný odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Určená je pre chlapcov i dievčatá. Absolventi sa môžu zamestnať v odvetviach životného prostredia, kontrolných laboratóriách, v štátnej správe v odboroch životného prostredia, v chemických podnikoch. Budú pripravení samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií, úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a zneškodňovania odpadov. Absolventi štvorročného študijného odboru získajú úplné stredné odborné vzdelanie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V našej škole privítame záujemcov so zmyslom pre ochranu životného prostredia v teoretickom a praktickom vyučovaní.

          Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez pochýb je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70% planéty a  pre človeka je základnou zložkou života, a preto ju chráňme, šetrime a neplytvajme ňou!

      

     Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

    • SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou na stavebnom veľtrhu Coneco 2024

    • V dňoch 20. – 23. marca otvoril sezónu stavieb a rekonštrukcií stavebný veľtrh Coneco Bratislava 2024. Vystavovatelia priniesli nielen výber stavebných materiálov, ale aj ďalšie komponenty ako okná, dvere, strechy a podlahy. Veľtrh sprevádzali aj výstavy a sekcie venované drevostavbám a pasívnym domom  s bohatým zastúpením firiem, ktoré sa zaoberajú realizáciou takýchto stavieb. Návštevníci oceňovali aj sprievodný program  plný inšpirácie, rád, odporúčaní na aktuálne témy v segmente stavebníctva.

          Súčasťou veľtrhu boli 20. Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl, ktorých organizátor bol Cech maliarov Slovenska. Z našej školy sa súťaže zúčastnili dvaja žiaci  Jakub Čelko a Juraj Moskáľ. Predmetom ich práce bolo namaľovať na sadrokartón  zadanú úlohu. Druhou disciplínou bola voľná technika,  na ktorú sa žiaci vopred pripravovali. Zvolili si dekoratívnu  techniku,  pri ktorej využili špeciálnu stierku, prácu so šablónou a k záverečnému dotvoreniu využili metalické farby. Okrem svojich praktických zručností museli žiaci preukázať aj teoretické vedomosti formou testu. Naši žiaci v súťaži maliarskych remesiel získali tretie miesto.

          Žiakom blahoželáme a prajeme veľmi veľa podobných úspechov. Výstavu si prišli pozrieť aj žiaci našej školy z prvého a tretieho ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby. Mali možnosť sa oboznámiť s najnovšími technológiami a materiálmi z odboru stavebníctvo a zároveň povzbudiť súťažiacich spolužiakov. Návšteva veľtrhu stavebníctva Coneco Bratislava splnila svoj účel, žiaci získali veľa nových poznatkov v oblasti stavieb, rekonštrukcií a materiálov. Dostali skvelú príležitosť zorientovať sa v problematike domov z dreva a energeticky sebestačných stavieb za prítomnosti skúsených profesionálov, ktorí s nimi prediskutovali možnosti stavby od návrhu až po realizáciu.

          Remeslo má zlaté dno – hoci záujem žiakov a študentov o štúdium stavebníctva na Slovensku klesá. Podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska čelíme nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a to vo všetkých stavebných profesiách. Veríme, že na našej škole budú stavebné odbory naďalej obľúbené ako doposiaľ.

      

     Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

    • Medzinárodná súťaž MURÁR 2024

    • Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila 29. ročníka medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí MURÁR 2024, ktorý sa uskutočnil dňa 13. – 15. marca 2024 v Nitre.

     Súťaže sa zúčastnilo 14 dvojčlenných družstiev. Našu školu reprezentovali Nicolas Kováčik z II. A a Peter Streličák z I. A triedy pod vedením majstra odborného výcviku Petra Šusteka. Teoretické vedomosti preukázali písomným testom a praktické zručnosti pri murovaní segmentu podľa výkresovej dokumentácie a zhotovení omietky.

     Naši žiaci nás potešili získaním krásneho tretieho miesta a postupom do ďalšieho kola súťaže.

      

     Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

    • Valentínska kvapka krvi od drevárov a stavbárov z Krásna nad Kysucou

    • Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou  sa dňa 15. februára 2024 zapojila do humánnej akcie pod názvom Valentínska kvapka krvi, ktorej tohtoročné motto bolo  “Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí “.         

           Študentky a študenti nad 18 rokov  darovali  najvzácnejšiu tekutinu – svoju krv. Účastníci zavítali do Hematologicko–transfúzneho oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmonogramu začali vypĺňať potrebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli,  sa mohli zúčastniť odberu.  Už tradične žiaci takýmto spôsobom oslavujú Valentína.       

          Sviatok sv. Valentína sme si pripomenuli aj ďalšími aktivitami. Vo vestibule školy sme zrealizovali srdiečkovú výzdobu, ktorá sa niesla v obľúbenej červenej farbe. Sviatok sa prejavuje predovšetkým náklonnosťou k určitej obdivovanej osobe. Naši žiaci využili možnosť zhotoviť valentínske pozdravy s  krásnymi prianiami a vrúcnymi vyznaniami.

          Týmito aktivitami ožila celá škola, ale nemali by sme zabudnúť, že obdarovať tých, ktorých máme radi, môžeme nielen na sviatok sv. Valentína, ale každý deň v roku. Sviatok zamilovaných môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Ako povedal jeden zo žiakov: „...nemusíme robiť nič, len mať odvahu...“ Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu, ktorá sa bude niesť pod názvom Študentská kvapka krvi.

      

     Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

    • Lyžiarsky výcvik SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    •  

     Žiaci prvého ročníka Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou zúčastnili kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy v lyžiarskom stredisku Veľká Rača Oščadnica a krytej športovej hale s ľadovou plochou v Krásne nad Kysucou, ktorý sa konal v dňoch od 29. januára do 2. februára 2024.

     Náplňou kurzu bolo naučiť každého začiatočníka základným pohybom na lyžiach a pokročilejších zdokonaliť v tom, čo už vedeli. Jeho súčasťou bolo zjazdové lyžovanie, snowboarding, pohyb a pobyt v prírode a korčuľovanie. Všetci lyžiari boli roztriedení do skupín podľa výkonnosti, kde sa im celý týždeň venovali inštruktori. Skúsení i začínajúci lyžiari otestovali svoje schopnosti na zjazdovke, zdokonalili si svoje lyžiarske zručnosti a upevnili aj kamarátske vzťahy.

     Športové aktivity boli pripravené aj pre žiakov, ktorí nelyžovali. V novovybudovanej športovej hale v Krásne nad Kysucou bola pre nich objednaná ľadová plocha na korčuľovanie. Žiaci sa naučili základy korčuľovania a všetky jeho prvky a hry na ľade. Cieľom tejto pohybovej aktivity bolo naučiť žiakov prirodzene sa pohybovať na špecifickom povrchu, prekonávať strach z kĺzavého pohybu, zvyšovať odolnosť organizmu intenzívnou pohybovou činnosťou v sťažených podmienkach. Žiaci prežili týždeň v inom prostredí ako sú školské učebne. Pomohlo im to spoznať sa navzájom, upevniť kolektív, ale aj uvedomiť si svoje schopnosti.

     Poďakovanie patrí lyžiarskemu stredisku Veľká Rača, ktorý nám vytvoril výborné podmienky na priebeh lyžiarskeho výcviku, ale aj športovej hale s ľadovou plochou v Krásne nad Kysucou. Na záver ďakujeme všetkým inštruktorom za dobre odvedenú prácu a žiakom za disciplínu. Čo je však najdôležitejšie, všetci sa vrátili zdraví a mohli opäť zasadnúť do prváckych školských lavíc.

      

     Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

    • Stolnotenisový školský turnaj na SOŠDaS Krásno nad Kysucou

    • V rámci záujmového útvaru dňa 24.01.2024 v popoludňajších hodinách si zmerali sily v stolnotenisovom školskom turnaji žiaci našej školy. Hralo systémom každý s každým a na základe počtu získaných bodov sa určil celkový víťaz. Víťazom, ktorí sa umiestnili na prvých 3 miestach boli odovzdané vecné ceny a poháre, srdečne blahoželáme. Víťazom sa stal Nikolas Komár z 3.B. Ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim a divákom, ktorí svojim povzbudzovaním vytvorili príjemnú športovú atmosféru.

     Zúčastnení športovci dokázali, že neprišli len súťažiť, ale aj stráviť príjemné chvíle, pretože ich športový duch spojil do jedného kolektívu všetkých súťažiacich. Dúfame, že táto akcia sa stane tradíciou.

    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

    • Dňa 18.12.2023 sa na našej škole uskutočnilo Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

     Olympiády sa zúčastnili 8 študenti tretích ročníkov študijných  odborov, ktorí výborne zvládli úlohy testu (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test)

     Na 1. mieste sa umiestnila Sara Frišová z III.B, 2. miesto získala Nikola Novotná z III.B a na 3. mieste sa umiestnil Juraj Frišo z III.A.

     Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

    • Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice

    •          Vianočný čas prináša medzi ľudí veľa lásky, pokoja, porozumenia a potešenia. Aj my sme chceli potešiť a rozdať lásku ostatným.

      A tak naša škola  tento rok zorganizovala zbierku s názvom: Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice. Všetky triedy spolu s učiteľmi naplnili krabice nejakou sladkosťou, knihou, krížovkou, teplými ponožkami, kozmetikou, hračkou, čajom alebo kávou..........

     Týmto malými – veľkými darmi sme obdarovali našich starčekov a starenky  v dome dôchodcov v Krásne nad Kysucou, v Zborove nad Bystricou a detský domov v Hornom Kelčove..

      Spolu sme im zavinšovali: „ Vinšujeme Vám šťastlivé sviatky, aby boli zdraví a veselí ako v nebi anjeli. Aby ste mali velikú radosť, maličkú starosť a od Pána Boha potešenosť.“

    • Mikuláš na ľade

    • Mikuláš so svojou družinou v svoj meninový deň zavítal aj medzi žiakov Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou a rozhodol sa potešiť i slávnostne naladiť ľudí okolo seba.

     V dopoludňajších hodinách sa žiaci obliekli do kostýmov svätého Mikuláša, anjela a čerta. S batohom plným prekvapení najskôr rozveselili žiakov našej školy. Svojím spevom a sladkými cukríkmi obdaroval všetkých „poslušných“ žiakov, no a tým menej poslušnejším sa ušlo aj trocha sadzí na tvár od riadne rozčertenej čertice. Vďaka milým anjelikom všetko nakoniec dobre dopadlo. Potom sa vybrali do jednotlivých tried a na pamiatku sa všetci zvečnili na fotografiách. Ďalšou aktivitou bolo korčuľovanie na ľadovej ploche v hokejovej hale v Krásne nad Kysucou. Naši žiaci predvádzali základy a techniku korčuľovania. Súťažili v obratnosti na korčuliach a najlepší si zaslúžili sladkú odmenu.

     Táto akcia priniesla do našej školy sviatočnú atmosféru a čaro Vianoc. Dúfame, že všetci boli s Mikulášom spokojní, veď naši žiaci do tohto dňa vložili svoje srdce. Deň sa niesol v duchu lásky, pokoja, dobrosrdečnosti a príchodu Vianoc – sviatkov pokoja a rodiny.

      

     Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

    • Mikulášsky turnaj v minifutbale o Putovný pohár riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej

    • V prvú decembrovú sobotu sa v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou uskutočnil Mikulášsky turnaj v minifutbale o Putovný pohár riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej.

     Tejto akcie sa zúčastnilo sedem družstiev základných škôl: Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Stará Bystrica, Oščadnica – Ústredie, Skalité, Vysoká nad Kysucou a Lodno. Prvé miesto získali žiaci Základnej školy z Krásna nad Kysucou, na druhom mieste skončili žiaci Základnej školy z Lodna a na treťom mieste sa umiestnili žiaci Základnej školy zo Skalitého. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Matej Ondrúšek zo Základnej školy z Krásna nad Kysucou a za najlepšieho brankára bol vyhlásený Sebastián Jakubec z Lodna. Mikulášsky turnaj slávnostne otvoril riaditeľ školy Ján Palko, ktorý zaželal zúčastneným družstvám presné strely a veľa šťastia v zápasoch. Na záver vyhodnotil turnaj a odovzdal víťazným družstvám ceny. Poďakovanie patrí všetkým trénerom za prípravu svojich zverencov, že ich dokázali veľmi dobre pripraviť na Mikulášsky turnaj. Každý z účastníkov dostal mikulášsky balíček sladkostí.

     Celý turnaj sa niesol v mikulášskej sviatočnej atmosfére a všetci sa už tešíme na budúcoročný turnaj, kedy si ďalší deviataci zmerajú svoje sily spolu s jednotlivými súpermi.

      

     Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

    • Imatrikulácie v SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

    • Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou sa konala 16. novembra 2023. Novembrový imatrikulačný deň bol výnimočný pre celú našu školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili do školských cechov a oficiálne sa stali ich členmi.

     Vynikajúcu atmosféru dokázali vytvoriť žiaci III. B triedy spolu s členmi školského parlamentu pri imatrikulovaní nových žiakov. A tí ocenili nezvyčajnú podobu imatrikulácie bez „tradičných nutných a často nudných disciplín“ , ktoré sú spojené s touto udalosťou. Prváci sľúbili dodržiavanie desiatich pravidiel školy i zasúťažili si medzi sebou vo veselých disciplínach a napokon boli slávnostne imatrikulovaní. K tomu im zahrali na heligónke a zaspievali starší spolužiaci z folklórneho súboru Drevár. Predviedli to, v čom sú šikovní.

     Rodina našej školy sa tak oficiálne rozrástla o stolárov, tesárov, murárov, operátorov stavebnej výroby, operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby, technológov ochrany a tvorby životného prostredia a manažérov v drevárstve a nábytkárstve.

      

     Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

    • Halloween v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

    • Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou a jej žiaci otvorili brány do sveta strašidiel, duchov, čarodejníc, stríg a hororových bytostí. Dňa 27. októbra 2023 sa uskutočnila Halloweenska súťaž o najkreatívnejšiu a najkrajšiu masku, a preto žiaci mohli prísť do školy v strašidelných alebo rozprávkových kostýmoch.

     Patronát nad touto akciou organizačne zabezpečovali žiaci nadstavbového štúdia z II. Ad triedy v spolupráci so školským parlamentom. Počas dňa členovia hodnotiacej komisie fotili jednotlivé kostýmy, v ktorých ožili kostlivci, pavúčie ženy, zombíci, strigy a rozprávkové postavy. Predstavené masky a vizáže súťažiacich očarili porotu a spolužiakov celej školy. Ocenení boli najkreatívnejší súťažiaci a získali vecné ceny, diplomy a sladkosti. Prvé miesto v súťaži o najkrajšiu jesennú masku získala žiačka Veronika Pilátová z I. B triedy. Timea Grigová z III. B obsadila druhé miesto. Tretie miesto patrilo Kristíne Kravčíkovej z I. B. Žiačky z II. B triedy Ema Murgašová a Marianna Michalisková sa umiestnili na štvrtom mieste. Piate miesto získal Ján Baník z I. A triedy.

     Halloween nechal svoje stopy v posledný deň pred jesennými prázdninami aj u nás v škole. Dúfam, že aj takým spôsobom sme žiakom priblížili zvyky pre nás síce netradičné ale zaujímavé a pútavé.

     ollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   • SpurtCAM
   • Snowparadise Veľká Rača Oščadnica
   • GOOGLE interiér
   • ZAkraj
   • Instagram SOŠ DaS Krásno nad Kysucou
   • Drevársky magazín
   • GS SOFT
   • PROPAGANDA SK, S.R.O.
   • Kvalita, funkčnosť a zmysel pre detail.
   • ELEVEN ZONE s.r.o.
     • Nadpis

     • Kontakt

      Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

      Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

      Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

      Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

      Telefón:               041 4385337

      Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

      Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk