Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola drevárska a stavebná
Adresa školy023 02 Krásno nad Kysucou č. 1642
Telefón041/4385 337
E-mailsosdskrasno@sosdskrasno.sk
WWW stránkawww.sosdskrasno.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPalko Ján, PaedDr.0905 503 097palko@sosdskrasno.sk
ZRŠ pre TVKubiš Peter, Mgr.0905 881 277kubis@sosdskrasno.sk
ZRŠ pre PVKuchajdíková Gabriela, Ing.0905 683 206kuchajdikova@sosdskrasno.sk
ZRŠ pre TEČBuchtová Alena, Ing.0905 503 096buchtova@sosdskrasno.sk
ZRŠ pre MŠVBugalová Karin, PhDr.041/4385 337bugalova@sosdskrasno.sk
Výchovný poradcaMajtanová Jana, Ing.0905 752 687majtanova@sosdskrasno.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
nepedagogický zamestnanecMgr. Slížová Margita041/4385 337 predsedkyňa
pedagogický zamestnanecMgr. Kupčuliak Miroslav041/4385 320podpredseda
pedagogický zamestnanecIng. Jakubík Ľuboš041/4385 337člen
žiacka radaJarošová Karolína041/4385 337člen
zástupkyňa rodičovBc. Nováková Ľubica0910 916 257člen
zástupca rodičovŠvaňa Dušan00420 773 666 028člen
zástupkyňa rodičovNeveďalová Pavlína0944 390 973člen
zástupca zriaďovateľaIng. Grapa Jozef041/4385 200člen
zástupca zriaďovateľaJUDr. PhDr. PhD. Podmanický Ján041/4395 122člen
zástupkyňa zriaďovateľaMgr. Turská Eva041/5032 234člen
zástupkyňa zriaďovateľaMgr. Liščáková Ivana041/5032 435člen
   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovŽilinský samosprávny kraj
SídloŽilina, ul. Komenského 48, 011 09
Telefón041/5032 111
E-mailinfo@zilinskazupa.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Dátum zasadnutí Rady školyPrijaté uznesenia Rady školy
29.10.2021per rollam prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2020/2021
25.11.2021výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
30.03.2022per rollam schválenie návrhu plánu výkonov pre školský rok 2023/2024 a nadstavbové štúdium pre škol.rok 2022/2023, schválenie výročnej správy Rady školy
  
Poradné orgány školy:Funkcia poradných orgánov školy:
Vedenie školyStanovené úlohy boli plnené v súčinnosti s plánom práce školy, výchovného programu školy a koncepčného zámeru rozvoja a stratégie školy.
Pedagogická radaTvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci školy, kde zasadnutia rady sú plánované na školský rok. Tieto rokovania prebiehali podľa plánu a v súlade s rokovacím poriadkom.
Predmetové komisieJednotlivé predmetové komisie pracovali podľa vypracovaných plánov, vyvíjali svoju činnosť podľa jednotlivých študijných a učebných odborov.
Rada rodičovRiadila činnosť podľa plánu, zvolala jedenkrát ročne plenárne zhromaždenie rodičov a ďalšie zasadnutia sa konali na úrovni triednych zasadnutí rodičov.
Žiacka radaPlnila svoje úlohy v zmysle prijatého plánu práce.
Rada školySvoju činnosť riadila v zmysle Štatútu rady školy, prerokovala dôležité dokumenty školy, vyjadrila sa k závažným skutočnostiam, ktoré sa týkali činnosti školy.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 328

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:


TriedaPočet žiakov
I.A19
I.B26
I.C20
II.A23
II.B23
II.C27
III.A18
III.B23
III.C21
IV.A18
IV.B20
I.Ad22
I.Ae42
II.Ad16
II.Ae10
1No2

 

 

 

 

 

. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy

 

Ročník  

1. polrok

2. polrok

úplne

čiastočne

úplne

čiastočne

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

1. ročník

4

3

0

1

4

3

0

1

2. ročník

1

1

0

0

1

1

0

0

3. ročník

2

0

1

2

2

0

1

2

4. ročník

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu:

7

4

1

3

7

4

1

3

Spolu CH + D:

11

4

11

4

 

 

 

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP30123012
DPP    
Znížený úväzok1 68,18 
ZPS1 63,65 
Na dohodu37  

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 3232
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
    
spolu 3232

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Stredoškolská odborná činnosť48973 
Študentské projekty 2021/2022-Špinar software1   1
Mistrovství ČR truhlař Brno2   2
Mladý stolár 2022 Žilina2  2 
Skills Slovakia Nitra - murár2  2 
Medzinárodná súťaž MURÁR 20222   2
Festival študentského remesla - stolárska a murárska súťaž, Kežmarok4  4 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

SOŠ DaS prezentovala svoje úspechy v oblasti športu, kultúry, výchovy a vzdelávania, projektovej činnosti v následovných médiach:

- v týždenníkoch: Kysuce, Kysucké noviny

- v mesačníkoch: Drevársky magazín

- dvojmesačník: Krasňan

- KTV, RTVS, TASR

- socialnych sieťach facebook, instagram

Škola sa v čase opatrení COVID-19 dištančne zúčastnila na burzách stredných škôl v Námestove, Martine, Čadci a Bytči.

Spolupracovala so základnými školami v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Bytča v propagácii tradičných remesiel.

S vysokými školami prebehla spolupráca v oblasti odborných prednášok a laboratórnych cvičení na pôde Žilinskej univerzity, TU Zvolen a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Iné aktivity:

1. Získavanie praktických zručností formou rovesníckeho a zážitkového učenia žiakov základných škôl v dielňach odborného výcviku v predmete technika - ručné obrábanie dreva.

2. Získavanie praktických zručností v predmete chémia formou rovesníckeho a zážitkového učenia žiakov základných škôl v odbornej učebni chémie - laboratóriu.

3. Dni otvorených dverí - prezentácia školy (odborné učebne, laboratórium, dielne odborného výcviku, priestory CVČ, telocvične, ihriská / - praktické ukážky remesiel, prezentácie spolupracujúcich firiem.

4. Dni remesiel na základných školách- prezentácia učebných a študijných odborov , praktické ukážky

Zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

Venovali sme sa účasti žiakov na hybridnom vzdelávaní, chýbajúcim sociálnym zručnostiam žiakov, išlo hlavne o absentujúcu trpezlivosť, aktivitu a dôslednosť v práci, znižujúce nároky na vlastné výkony a objektívne zhodnotenie vlastných i cudzích výsledkov.

Nezvládnutie týchto zručností má priamy dôsledok:

- vyhýbanie sa konfliktným situáciám absenciou

- „únikom“ do choroby

- agresivitou voči spolužiakom, nadriadeným...

Preto bolo najširšou činnosťou výchovného poradcu individuálne poradenstvo a spolupráca : žiak -triedny učiteľ- majster - rodič - VP.

Je veľmi dobrým signálom narastajúca spolupráca s CPPPaP, tiež ochota niektorých rodičov riešiť problémy žiakov.

Naďalej zostáva potreba individuálnej práce s mnohými žiakmi ( integrovanými, žiakmi so zdravotným postihnutím alebo VPU).

Pri plnení strategických úloh školy výchovné poradenstvo bolo smerované na hlavnú časť na adaptačný program žiakov I. ročníkov pri prechode zo základnej školy na strednú školu.

Zrealizované boli:

-pohovory - ( žiak-rodič-tr.učiteľ- MOV) - 51

-oznámenie o záškoláctve - 17

- plnenie povinnej školskej dochádzky - 5

- zanedbávanie školskej dochádzky - 17

- posudky - 6

- polícia - 3

- ÚPSVaR - 15

- rediagnostika v CPPPaP Čadca - 4

Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:

Koordinátorka prevencie kriminality a sociálno-patologických javov pracovala podľa plánu práce koordinátora

- spolupracovala s vedením školy, triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou a ostatnými pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy

- plnila úlohy školského poradenstva v oblasti prevencie drogových a iných závislostí

- iniciovala preventívne aktivity a priebežne o nich informovala žiakov, informovala o možnostiach spolupráce s poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami v prípade potreby

- zvyšovala odolnosť žiakov voči sociálno-patologickým javom

- realizovala prevenciu AIDS/HIV

- vychovávala žiakov k osobnej a občianskej zodpovednosti

- vzdelávala sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov

Koordinátorka prevencie zorganizovala v spolupráci s učiteľmi počas školského roka tieto aktivity:

- Pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS- „Červené stužky“ - propagácia a zapojenie sa do celoslovenskej kampane - 15. ročník (1. december 2021) - on-line hodina - „Darovanie a pomoc“ - vytváranie náramkov priateľstva v bielo-červenej farbe a darovanie blízkej osobe)

- Sociálne siete a ich dilema - webinár pre žiakov s CPPPaP

- Nenávistné prejavy na internete - webinár pre žiakov - národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

- Trestno-právna zodpovednosť mládeže, extrémizmus a radikalizmus - prednáška s pracovníkmi OR PZ v Čadci v spolupráci s VP

- Šikanovanie - prednáška spojená s besedou OR PZ v Krásne nad Kysucou v spolupráci s VP

Koordinátorka prevencie sa vzdelávala:

- porada koordinátorov prevencie - odborná prednáška „Prevencia šikanovania“ - s CPPPaP v Čadci - pomocou aplikácie Zoom

- Porada koordinátorov prevencie s CPPPaP v Čadci „Podpora sociálnych vzťahov v triede v období dištančného vzdelávania“

Zhodnotenie plnenia plánu práce kariérového poradcu:

Spôsob vzdelávania kariérového poradcu:

- Inštitucionálne vzdelávanie : Metodicko pedagogické centrum , Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ŠIOV, ŠU - webináre

- Neinštitucionálne : štúdium odbornej literatúry, internet,

Aktivity školy v oblasti podpory kariérového poradenstva:

- Sprístupnenie kariérneho poradenstva žiakom a informácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na vzdelávanie, podporovať rešpektovanie názorov žiakov a ich rodičov pri profesionálnej orientácií a voľbe ich budúceho povolania /štúdia /.

- V oblasti profesijnej orientácie žiakov spolupráca s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na profilovaní záujmov žiakov/ ÚPSVaR, zamestnávatelia, .../

- V kariérnom poradenstve prihlásiť a naučiť žiakov používať internetový program „Sprievodca svetom povolaní“, využívať a pracovať s portálom ,,ISTP“ a aj iné vhodné poradenské a informačné služby.

- Prostredníctvom nástenky kariérového poradcu podávať žiakom maturitných ročníkov aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na vysokých školách a taktiež možnosti nadstavbového a pomaturitného štúdia a rekvalifikačných kurzov. Žiakom učebných odborov pomôcť pri rozhodovaní o budúcom smerovaní, a to pomoc pri hľadaní zamestnania, rozbehu vlastného podnikania, o nadstavbovom štúdiu / ÚPSVaR Čadca, Žilina/.

- Zúčastňovanie sa mimoškolských súťaží a aktivít, ktoré dopomôžu absolventom našej školy orientovať sa na trhu práce a rozvíjať ich profesionálnu a odbornú orientáciu.

- Individuálne rozhovory so žiakmi s prihliadnutím na žiakov s ŠVVP a dopomôcť im ku kariérnemu rastu podľa ich individuálnych potrieb.

- Poskytovanie informácií študentom 4. roč. o možnosti štúdia na VŠ (získavanie informácií, podávanie prihlášok, vypĺňanie prihlášok...).

- Dotazníku pre žiakov našej školy zameraný na prvé ročníky, ich kariérový rast a osobnostný rozvoj

Spolupráca s vysokými školami:

- Online prezentácie - „Dni otvorených dverí“ VŠ

- Komunikácia s VŠ o prípravných kurzoch na prijímacie skúšky na VŠ

- Telefonická a mailová komunikácia - prihlášky

Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného, kariérového poradenstva a prevencie sociálno-patologických javov:

1.Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

2.Zamestnávatelia

3.Vysoké školy

4.CCCPaP

5. Policajný zbor SR

6. Mestská polícia Krásno nad Kysucou

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

- Projekt z európskeho sociálneho fondu , operačný program Ľudské zdroje "Zvyšovanie kľúčových kompetencií žiakov Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou s ohľadom na moderné technológie a potreby trhu práce" - projekt je zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

- Zapojenie do projektu ŽSK -IROP - vybavenie školy strojmi a zariadeniami, didaktickou technikou.

B) Krátkodobé

- Výzva ŽSK Komunitný život mládeže " Vybudovanie klubovne pre žiacku radu" - zakúpenie nábytku do klubovne žiackej rady

- Nadácia SPP - "Čaro dreva" - zvýšenie zručnosti žiakov ZŠ, vytvoriť u nich vzťah k tradičným remeslám

- Nadácia Pontis - "Inteligentný dom" - pomocou aktivít vo vzdelávaní zvýšiť a rozvíjať odborné kompetencie žiakov.

- MŠVVaŠ SR - Enviroprojekt 2022 - " Cestou za poznaním prírodného dedičstva Kysúc" - spoznávanie prírodného dedičstva žiakmi SOŠds a formou rovesníckeho vzdelávania aj žiakov ZŠ pod odborným dohľadom pracovníkov CHKO Kysuce.

C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

Okrem horeuvedených projektov škola vypracovala aj ďalšie projekty, ktoré však neboli úspešné.

- Výzva ŽSK Vráťme šport do škôl "Správajme sa ekologicky - šetrime elektrickú energiu" - výmena osvetlenia v telocvični

- Úrad predsedu vlády SR výzva Rozvoj komunitného života - "Posilňovanie komunitných vzťahov" - obnovenie a posilnenie vzťahov po pandémii medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi pomocou remeselných a športových aktivít

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 16.3.2022

Druh inšpekcie: realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2022

dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

Škola je zateplená, má vymenené okná, novú plynovú kotolňu. Z počtu 22 učební je 13 zrekonštruovaných ( vymenená podlaha, nové omietky, osvetlenie). Toalety boli kompletne zrekonštruované pred 4 rokmi.

Telocvičňa zateplená nie je. Cvičiaca plocha bola novo natretá pred 7 rokmi.

Všetky priestory v ktorých prebieha edukačný proces splňajú normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre jednotlivé študijné a učebné odbory ktoré sa v škole učia.

Na školskom ihrisku bola umelá tráva vymenená pred 5 rokmi, pri ihrisku je zriadená oddychová zóna s workoutom a fitnes strojmi.

Školská jedáleň rovnako ako aj školský bufet boli zrekonštruované pred 4 rokmi.

Dielne OV sú zateplené vymenené okná, strecha, elektroinštalácia, nová kotolňa na biomasu.

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

Učebne v škole sú vybavené tak, aby bolo možné počas výuky využívať voľne dostupné, zakúpené audivizuálne výukové programy a vytvorené digitálne pomôcky. Názornosť vyučovania v jednotlivých predmetoch je podporená dvojrozmernými a trojrozmernými názornými učebnými pomôckami, ktoré sa každoročne dopĺňajú podľa plánu prípravy názorných učebných pomôcok. Skvalitnenie odborných vedomostí a zručností žiakov je podporované výukou na CNC stroji, laserovej vypaľovačke a gravírovačke. Výuku zabezpečujeme pomocou starej ale aj novo zakúpenej IKT techniky. Laboratórium bolo vybavené novým meracím systémom Vernier. CVČ sa rozšírilo o oddychovú zónu pre žiakov, do ktorej sa zakúpil nový stolnotenisový stôl.

- stručná analýza súčasného stavu

Zastaralé strojné vybavenie v dielňach odborného výcviku bude v priebehu budúceho roka vymenené cez projekt IROP, ktorý realizuje VÚC Žilina a naša škola sa do tohto projektu zapojila. Po doplnení nových strojov bude edukačný proces na tomto úseku po materiálno - technickej stránke kvalitne a moderne zabezpečený podľa aktuálnych požiadaviek na uplatnenie sa absolventov na trhu práce.V rámci tohto projektu budú zakúpené aj tri interaktívne tabule . Na skvalitnenie vyučovania drevárskych odborných predmetov by sme potrebovali vymeniť stacionárne PC v odbornej učebni a doplniť softwarové vybavenie školy. Ďalšie učebné pomôcky sa budú dopĺňať postupne podľa potreby.

- plán obnovy do budúcnosti

Zateplenie telocvične, výmena okien a oprava strechy - zníženie energetickej náročnosti.

Výmena starých dataprojektorov, nakoľko staré typy nie sú kompaktibilné s novými notebookmi

Pokračovať v rekonštrukcii učební.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- absolventi sa aktívne uplatňujú na trhu práce

- žiaci nadobúdajú spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

- žiaci disponujú kvalitnými manuálnymi kompetenciami

- žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v odborných súťažiach

- žiaci dosahujú výborné výsledky v športových súťažiach

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- slabšie výsledky žiakov počas dištančného vzdelávania, najmä pri získavaní zručností

- prehlbovať záujem žiakov učiť sa cudzie jazyky z dôvodu uplatnenia sa na európskom trhu práce

- motivovať žiakov k dosahovaniu lepších edukačných výsledkov

- prijať opatrenia k zlepšeniu dochádzky žiakov

- viac využívať IKT vo vyučovaní

- inovovať obsah vzdelávania o najnovšie poznatky v jednotlivých odboroch

- inovovať výchovno-vzdelávacie stratégie

- staré strojné vybavenie v dielňach OVY

- vedomosti z cudzích jazykov

- vedomosti z prírodovedných predmetov

- nezáujem žiakov základných škôl študovať na odborných školách

Návrh opatrení:

- zvýšiť uroveň vedomostí z cudzích jayzkov a prírodovedných predmetov zo základnej školy prostredníctvom záujmových útvarov

- zapájanie interaktívnych prvkov do výučby cudzích jazykov, matematiky, fyziky a chémie

- zatraktívniť pre žiakov edukačný proces

- zvýšiť atraktivitu remesiel zakúpením nových strojov ( tieto budú vymenené cez projekt IROP v priebehu budúceho roka)

- prezentovať remeslá priamo na základných školách cestou Dňa remesiel

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 21 žiakov


 

 

 

 

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením

zo sociálne znevýhodneného prostredia

 s nadaním

 so zdravotným postihnutím

s vývinovými poruchami

syndróm autizmu

sluchovým

zrakovým

telesným

mentálnym

s narušenou komunikačnou schopnosťou

poruchami správania

aktivita
 a pozornosť

učenia

1

1

0

3

0

3

0

0

13

0

0

 

 

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 158 / 35

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 22 / 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 129 / 35

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 129 / 35

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 129 / 35


 SOŠSpolu
prihlásení158158
prijatí129129
% úspešnosti81,681,6

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

Prihlášky na Strednú školu

OdborNázovPrihláseníZapísaní
3341 KOperátor drevárske a nábytkárskej výroby158
3656 KOperátor stavebnej výroby1711
3336 M 04Drevárstvo a nábytkárstvo, manažment v drevárstve1412
2841 MTechnológia ochrany a tvorby životného prostredia1814
3663 HTesár1210
3661 HMurár1210
6403 LPodnikanie v remeslách a službách2422

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

OdborNázovPočet konanjúcich prijímacie skúškyPočet úspešne konajúcich prijímacie skúškyPočet zapísaných
3341 KOperátor drevárskej a nábytkárskej výroby10108
3656 KOperátor stavebnej výroby131311
3336 M 04Drevárstvo a nábytkárstvo, manažment v drevárstve141412
2841 MTechnológia ochrany a tvorby životného prostredia151412
6403 LPodnikanie v remelách a službách222222

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
II.A3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
II.A3656 K operátor stavebnej výroby 
II.B2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 
II.B3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvomanažment v drevárstve
III.A3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
III.A3656 K operátor stavebnej výroby 
III.B2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 
III.B3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvomanažment v drevárstve
IV.A3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
IV.A3656 K operátor stavebnej výroby 
IV.B2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 
IV.B3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvomanažment v drevárstve
II.C3663 H tesár 
II.C3661 H murár 
II.C3355 H stolár 
III.C3663 H tesár 
III.C3661 H murár 
III.C3663 H tesár 
II.Ad6403 L podnikanie v remeslách a službách 
II.Ae6403 L podnikanie v remeslách a službách 
I.A3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
I.A3656 K operátor stavebnej výroby 
I.Ad6403 L podnikanie v remeslách a službách 
I.Ae6403 L podnikanie v remeslách a službách 
I.B2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 
I.B3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvomanažment v drevárstve
I.C3663 H tesár 
I.C3661 H murár 
I.C3355 H stolár 
I.No7922 D základná škola 2. stupeň 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaAŠPACHANJAPBAPEAGEAPIAIFARCBIOCNCNCPCVFCVICVMMETc
II.A  3,33            
II.B 2,172,87    1,58 1,58     
III.A  3,28       1    
III.B 2,462,712,23           
IV.A  3,17            
IV.B 2,753,05            
II.C  2,89            
III.C  2,94            
II.Ad1,4 3,3            
II.Ae1 3,71            
I.A  2,95            
I.Ad  3,33            
I.Ae  3,38            
I.B  2,6  1,86   1,43     
I.C  3,06            
I.No               

TriedaCZKCVTCSJVCNCALDEJDURPDEUEKLEKLEKOEOREPOEKREKOX
II.A     2,33         
II.B     1,61   1,51,91    
III.A          2,72    
III.B         1,622,38    
IV.A          2,72    
IV.B        1,881,882,38   1,63
II.C          1,42    
III.C               
II.Ad     2,3    2,3    
II.Ae     1,82    1,18    
I.A     2         
I.Ad     2,33    2,5    
I.Ae     2,05    1,7    
I.B     1,76   2,071,92    
I.C          2,5    
I.No               

TriedaELKETVFTOFYZGEDGEGGISGRSHOKCHECHEOCLCINFIVTIOD
II.A   3,17        1,58  
II.B   2,61   1,73 3,092,421,751,52  
III.A   3,28  2,821,57       
III.B   2,38   1,5  2,692,46   
IV.A      2,631,9       
IV.B       2  2,752,13   
II.C            2,11  
III.C   2,65  2,52,63       
II.Ad   2,7        1,1  
II.Ae   2        1,18  
I.A   2,79        1,58  
I.Ad   3,33        1,5  
I.Ae   1,6        1,86  
I.B   2,52     22,2921,36  
I.C            2  
I.No               

TriedaKARKOCKAJKNJKRJKZPLZPLŽPLSEMNZMMRMOFMTSMKTMAT
II.A  3           3
II.B 2,552    2,25      2,87
III.A  3,17     3,11     3
III.B 1,52,19     2,29    1,752,43
IV.A  2,78     3,44     2,17
IV.B  2,79     3,322,73   3,273,21
II.C              3,26
III.C              2,24
II.Ad  3,2     3,5    1,93,1
II.Ae  3,573,54   3,91    1,552,36
I.A  2,79     2,95     2,84
I.Ad  3,5     3,25  2,5 3,333,33
I.Ae  3,113,44   3  2,06 2,752,89
I.B  1,88     2,72     2,8
I.C              2,78
I.No               

TriedaMTEMOZMŽPNBVNMLNASNEJOBNOaAKPRXODKOBOOVY 1OVY 2OVY 3
II.A3,33      1,29  2,79 1,92  
II.B2,27      1,48       
III.A       2,17  2,43 1,78  
III.B 1,92     2,14       
IV.A            1,06  
IV.B        2,27      
II.C2,7         2,43 2,35  
III.C2,5           2  
II.Ad        2,3      
II.Ae      3,5 1      
I.A2,21      1,11  1,95 1,79  
I.Ad        2,33      
I.Ae      3,6 1,15      
I.B1,73      1,08  1,45    
I.C2,89     2,51,61  2,44 2,39  
I.No               

TriedaODYODYPDNOIPPRNPXAPWPPWBPMRPSVPLZPIBPGEPSPRFV
II.A          2,17    
II.B     2,09         
III.A      2,36        
III.B     1,81      1 1,88
IV.A  3,17   1,88        
IV.B  2,25  2,37      2  
II.C      3,42        
III.C      2,58        
II.Ad     1,9      1,6  
II.Ae     1,18      1,09  
I.A          2,18    
I.Ad     2,83      1,33  
I.Ae     2,11      1,04  
I.B     1         
I.C               
I.No               

TriedaRZSRUJSJLSPRSMESBNSTKSSTVSLSTZSTNSRZSUGTDDTDS
II.A  3,421,08  3        
II.B  2,781,04           
III.A2,64 3,561,22           
III.B  2,241           
IV.A  3,441         2,71,63
IV.B  3,421,24           
II.C  3,321,35  3,42     2,83  
III.C  3,061,53           
II.Ad  3,81           
II.Ae 43,91            
I.A  3,371  2,91   1,88    
I.Ad  3,51           
I.Ae 43,16            
I.B  2,761      2,5    
I.C  3,111,41  3,06        
I.No               

TriedaTTDTHKTCVTEKTCKTEATECTLOTZMTDOTSVTEVOITTHFTMJ
II.A      3,21   1,67    
II.B      2,73 1,92 1,36    
III.A      2,72   1,17    
III.B      2 2,08 1,5    
IV.A      2,72   1,06    
IV.B      3,55 1,88 1   2,25
II.C      2,83   1,95    
III.C      2,9   1,69    
II.Ad          1,5    
II.Ae               
I.A      2   1,32    
I.Ad          1,9    
I.Ae               
I.B      2,25 2,2 1,36    
I.C      2,89   2,5    
I.No               

TriedaTOZTSTUCTUSRUSPVKOVPDVYTVTOVTGVBNVYVZYAZEKZAE
II.A               
II.B               
III.A          2,14    
III.B  1,63            
IV.A     2,4    1    
IV.B  3,18            
II.C          2,27    
III.C      1,47        
II.Ad  2,8            
II.Ae  2,18            
I.A               
I.Ad  2            
I.Ae  2,42            
I.B               
I.C               
I.No               

TriedaZEAZKKZPDZLAZUKZIP
II.A      
II.B      
III.A   3,27  
III.B    1 
IV.A      
IV.B      
II.C      
III.C      
II.Ad  1,9 1 
II.Ae  1,45 1 
I.A      
I.Ad  1,67 1,17 
I.Ae  1,45 1,05 
I.B      
I.C      
I.No      

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
II.A24022200200
II.B23281300100
III.A18031500020
III.B21551100000
IV.A18041400000
IV.B19151304000
II.C24111921510
III.C20051500230
II.Ad1002800000
II.Ae11001010000
I.A19141400000
I.Ad13011101000
I.Ae270017010000
I.B26581201000
I.C18021510130

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Údaje o maturitnej skúške

 

Externá časť maturitnej skúšky:

Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

slovenský jazyk a literatúra

--

58

42,11%

anglický jazyk

B1

52

38,59%

nemecký jazyk

B1

2

42,50%

ruský jazyk

B1

2

25%

 

 

 

 

 

 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

slovenský jazyk a literatúra

--

58

49,69%

anglický jazyk

B1

52

48,85%

nemecký jazyk

B1

2

15%

ruský jazyk

B1

2

35%

 

 

 

 

 

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

slovenský jazyk a literatúra

--

58

2,88

anglický jazyk

B1

53

2,68

nemecký jazyk

B1

2

3,5

ruský jazyk

B1

2

2,5

teoretická časť odbornej zložky

--

58

2,4

praktická časť odbornej zložky

--

58

1,78

 

 

 

 

 

 

Údaje o záverečných skúškach

 

Kód

Učebný odbor

Počet žiakov

Prospech

Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

prospeli s 

vyznamenaním

prospeli veľmi dobre

prospeli

neprospeli

3661 H

murár

7

3

2

2

0

0

3663 H

tesár

5

1

1

3

0

0

3355H

stolár

8

3

1

4

0

0

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

Absolventi našej školy majú na trhu práce lepšie uplatnenie, pretože sa pri štúdiu zamerali na konkrétny smer či odbor, ktorému sa podrobne venovali. Trh práce ponúka množstvo pozícií, pri ktorých sa vyžaduje nielen prax v danom odbore (absolventi SOŠ ju získavajú už počas štúdia), ale aj špeciálne vyškolenie v danej oblasti. Uplatnili sa rôzne, či už doma alebo v zahraničí, niektorí sa rozhodli pokračovať v nadstavbovom štúdiu (učebný odbor), prípadne na vysokej škole (študijný odbor). Dôležitým posolstvom pre potenciálnych záujemcov je, že úspešnosť týchto absolventov bude stopercentná.

Žiaci 4 - ročných študijných odborov a žiaci nadstavbového štúdia sa po absolvovaní štúdia uplatňujú na trhu práce alebo pokračujú v pomaturitnom alebo vysokoškolskom štúdium. V školskom roku 2021/2022 bolo prijatých na vysokoškolské štúdium 10 našich absolventov. Žiaci 3 - ročných učebných odborov sa po absolvovaní uplatňujú na trhu práce alebo pokračujú v nadstavbovom štúdiu.

V školskom roku 2021/2022 spolupracovala škola s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci za účelom čo najlepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce. Bolo zrealizované stretnutie žiakov končiacich ročníkov o možnostiach a podmienkach uplatnenia sa na trhu práce na Slovensku aj v zahraničí, o platnej legislatíve, o príprave na podnikanie.

Žiakom končiacich ročníkov boli poskytnuté aj informácie o možnostiach prípravných kurzov na vysokoškolské štúdium.

K mesiacu október je na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci evidovaných 11 uchádzačov o zamestnanie z absolventov našej školy.

Pomáhali sme žiakom definovať si osobné a kariérové ciele, adekvátne sa rozhodovať - zvoliť si vhodný druh štúdia, berúc do úvahy školské výsledky, záujmy, dĺžku prípravy, subjektívne prekážky, očakávania (vlastné aj zo strany rodiny) týkajúce sa budúcnosti a získania určitých pracovných pozícií.

Na posilnenie optimálneho výberu VŠ žiakmi sme si organizovali už praxou overené aktivity (individuálne konzultácie, besedy ,exkurzie, prezentácie, ankety, dotazníky), spolupracovali sme s poradenskými inštitúciami - CPPPaP, ÚPSVaR, univerzity a VŠ zo SR a ČR.

Žiaci tieto aktivity oceňovali napriek tomu, že majú možnosť informácie získať aj vďaka digitalizácii v rezorte školstva z webových stránok jednotlivých fakúlt.

Najviac záujemcov už tradične bolo o štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene na Fakulte ekológie a environmentalistiky 4 žiaci, na Žilinskej univerzite v Žiline, fakulta Špeciálneho inžinierstva 1 žiak , na Univerzite Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta 2 žiaci, Ostravská univerzita na prírodovedeckú fakultu 2 žiaci a Karlová Univerzita v Prahe 1 žiak. V tomto školskom roku sa výrazne zviditeľnila UKF Nitra. Druhýkrát za posledných 5 rokov nastala situácia mapujúca pokles.

Každoročne sa nám potvrdzuje fakt, že u našich žiakov v popredí záujmu sú fakulty tých VŠ a univerzít, ktoré majú tradíciu, poskytujú vzdelanie, ktoré je zárukou získania adekvátneho miesta na trhu práce.

Úspešnosť prijatia našich žiakov je okrem iného aj potvrdením kvality výchovnovzdelávacej práce pedagógov našej školy.


 

Kód

Kód a názov študijných a učebných odborov 

Ukazovateľ

celkový počet absolventov

počet žiakov ďalšieho štúdia

počet zamestnaných žiakov

počet evidovaných nezamestnaných žiakov k

 31. 08. 2021

3341 K

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

10

1

7

2

3656 K

operátor stavebnej výroby

8

2

6

0

3336 M 04

drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

11

3

5

3

2841 M

technológia ochrany a tvorby životného prostredia

8

4

2

2

6403 L

podnikanie v remeslách a službách

19

0

16

3

3661 H

murár

7

4

3

0

3663 H

tesár

5

1

4

0

3355H

stolár

8

2

5

1

Spolu:

76

17

48

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...1 025 890,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...24 653 € z toho 2 500,- € na materiálno - technické zabezpečenie krúžkov a 22 153 € na zabezpečenie vedenia krúžkov pedagogickými zamestnancami

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Zhodnotenie CVČ:

Centrum voľného času je zamerané hlavne na aktívne dopĺňanie výchovno - vzdelávacieho procesu, rozvíja a napomáha žiakom pri vlastnej sebarealizácii a aktívnom využívaní voľného času. Hlavné úlohy boli záväzné pre všetkých zamestnancov. Ich konkrétne plnenie bolo realizované počas celého školského roka a upresňované v týždenných a mesačných plánoch práce a na pracovných poradách. CVČ organizovalo počas školského roka rôzne spoločenské, kultúrne a športové aktivity pre žiakov, do ktorých sa zapájali spontánne v čase svojho osobného voľna. Cieľom CVČ bolo a je vyplniť voľný čas detí a mládeže zmysluplnou činnosťou tak, aby sa tento čas stal priestorom pre rozvoj a kultiváciu ich osobnosti, poskytol im možnosť zábavy i poučenia, naplnil ich sociálne potreby, uspokojil ich túžbu uplatniť sa, jednoducho poskytnúť im možnosť, stráviť voľný čas príjemne medzi svojimi.

Zameranie oblasti činnosti centra:

Pravidelná záujmová činnosť v záujmových kluboch, krúžkoch

Príležitostná činnosť - organizácia podujatí, , športových súťaží, exkurzií, výletov

Prázdninová činnosť -Tvorivé dielne, odborné sústredenia, kurzy

Individuálna práca - talenty, postihnuté deti

Spontánna činnosť - podľa záujmu, ponuky

Metodická, informačná, koordinačná práca v oblasti voľnočasových aktivít


Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
3D tlač a CNC frézovanie15 Ing. Stanislav Kuljovský
Angličtina v praxi18 Mgr. Eva Sýkorová
Ekológia hrou 9 Ing. Katarína Slížová
Chémia okolo nás12 Ing. Oľga Časnochová
Matematika v praxi18 Mgr. Vlasta Kozáková
Mediálny11 Mgr. Mária Gavenčiaková
Mladý líder13 Mgr. Dagmar Mečárová
Moderné podnikanie15 Ing. Michaela Klieštiková
Nemecky s úsmevom12 PhDr. Lenka Kučáková
Odborná príprava10 Ing. Ľuboš Jakubík
Propagačný 14 Ing. arch. Beáta Kontrišová
Strelecký krúžok19 Mgr. Janka Latková
Tvorivosť,kreativita,zábava9 Mgr. Janka Latková
Volejbal11 Ing. Jana Majtanová
Šport24 Mgr. Marián Ondrúšek
Školský futsalový klub21 Mgr. Marián Ondrúšek
Vzpieranie9 Miroslav Škrobian
Florbal13 PhDr. Peter Jurga
Stolný tenis17 Mgr. Marián Ondrúšek
k01 - Počítačové konštruovanie 24  Ing. Michal Zlatoš
k02 - Grafické prostredie Tkinter v Pythone 23  Mgr.Michal Palica
k03 - Programovanie PLC 23  Ing.Peter Tvrdý
k04 - Krúžok Programovania 2 21  Ing.Peter Remiš
k08 - Krúžok Programovania 1 20  Ing.Peter Remiš
k10 - Programovanie robotov 1 21  Mgr.Patrik Predajňa
k16 - Elektronika pre ročníkový projekt (4. ročník) 24  Ing. Ivan Hundák
k18 - Účtovníctvo v praxi 20  Ing.Jozefa Orlinská
k19 - Futsal 24  Mgr. Boris Drexler
k21 - Hádzaná 24  Mgr. Jozef Uher
k22 - Volejbal 24  Ing. Pavol Staník
k24-1 - IT bezpečnosť 1 24  Mgr.Jana Hrivíková
k24-2 - IT bezpečnosť 2 24  Mgr.Jana Hrivíková
k25 - Stolný tenis 24  Ivan Pospíšil
k26 - Športový krúžok 24  Adriána Kuffová
k28 - Ľudové zvyky a tradície 24  Mgr. Andrea Belancová
k29 - Angličtina bez problémov 24  Mgr.Renáta Mäkká
k30 - Rozprávanie v anglickom jazyku 24  Mgr.Renáta Mäkká
k32 - Programovanie robotov EV3 pre začiatočníkov 24  Ing.Ján Dudešek
k34 - Srdcom k hudbe 24  Mgr.Pavlína Kristeková
k35 - Fotografický krúžok 19  Ing. Peter Sovík
k36 - Slovenčina v kocke 20  Mgr.Zuzana Konštiaková
k38 - Slovenský jazyk a literatúra moderne 24  Mgr.Petra Čejková
k40- Šikovné ruky15 Anna Čičalová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi budúcich prvákov sa začala pri adaptačnom stretnutí ešte pred začiatkom školského roka. Táto spolupráca sa prehlbovala cez športové podujatia, kultúrne aktivity, na ktoré boli rodičia pozývaní a aktívne sa ich zúčastnili, pomáhali s ich samotnou realizáciou.

Komunikácia medzi školou a rodičmi bola aj prostredníctvom internetovej stránky školy, kde sa priebežne zverejňovali všetky dôležité informácie. O prospechu a dochádzke komunikovala škola s rodičmi formou elektronickej žiackej knižky. Taktiež rodičovské združenia boli v online priestore s využitím aplikácie Microsoft Teams. Veľa rodičov využilo možnosť osobnej konzultácie s triednym učiteľom i ostatnými vyučujúcimii. Značný počet zákonných zástupcov problémových žiakov však prejavoval slabý záujem o spoluprácu so školou pri riešení vzniknutých problémov, čo sťažovalo prácu pedagógom školy.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Škola má vypracovanú smernicu o ochrane osobných údajov a poverených zamestnancov, ktorí sa zaoberajú ochranou osobných údajov.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Ján Palko ............................................

V Krásne nad Kysucou, 21. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 18. októbra 2022

Vyjadrenie rady školy

Uznesenie číslo U-1/10/2022 : Rada školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou prerokovala

"Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy

SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou za školský rok 2021/2022“ a

berie ju na vedomie dňa 26. októbra 2022.

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk