• SOČ

    • Stredoškolská odborná činnosť

     http://www.siov.sk/Images/30-12-2016/stiahnu.jpg

     Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ)  je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. 

     SOČ je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií) vo veku od 15 do 21 rokov. Práci SOČ sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve za pomoci školiteľa alebo konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú na titulnom liste písomnej časti práce.

     Súčasťou SOČ je systematická príprava na súťaž formou prednášok, seminárov, sústredení, tréningov, workshopov, praktických cvičení, a tiež riadenej odbornej činnosti pod vedením skúsených pedagógov a ďalších odborníkov.

     Výsledky práce SOČ sú predkladané k odbornému posúdeniu v písomnej forme. Žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce na súťažných prehliadkach SOČ. Tieto sú v celej Slovenskej republike jednotné, viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.

      

     41_rocnik_SOC.pdf

     AKO_PISAT__PREZENTOVAT_A_OBHAJOVAT_SOC.pdf

      

     Zelený Andel

     Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave vyhlásila v školskom roku 2018/2019  2. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny „Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia, ktorá bola určená žiakom všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ. Z celého Slovenska sa prihlásilo 13 prác. Z našej školy boli prihlásené dve práce od žiačky Kataríny Mackovej zo IV.B triedy a žiaka Mateja Sloviaka z I.B triedy, ktorým konzultanti boli Mgr. Janka Latková a Ing. Oľga Časnochová. Najlepšie projekty mohli získať nasledovné ceny:

     1. miesto: Diplom spojený so získaním vecnej ceny - herná konzola,

     2. miesto: Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - smartfón,

     3. miesto: Čestné uznanie garanta študijného programu "Ochrana a obnova ŽP", spojené so získaním vecnej ceny - smarthodinky.

     V piatok 3.5.2019 sa na slávnostnom zasadnutí  katedry ekochémie a rádiochémie FPV UCM v Trnave sa uskutočnilo odovzdávanie cien súťaže Zelený Andel.

     Vyhodnotenie súťaže:

     1. miesto: Norbert Popeláš, Gymnázium, Gelnica. Názov práce: Vplyv banských vôd na obsah kovov v sedimentoch potoka Smolník a rieky Hnilec v súčasnosti.

     2. miesto: Katarína Macková, Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou. Názov práce: Zachovajme Šľahorov potok živý.

     3. miesto Ema Dulíková, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra. Názov práce: Znečistenie životného prostredia textilným priemyslom a problém rýchlej módy.

     Zúčastnili sa i hodnotitelia predložených  prác: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD., mimoriadny profesor, prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc., dekan FPV doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.  Z našej školy sa zúčastnili odovzdávania cien Katarína Macková zo IV.B triedy a konzultantka práce Mgr. Janka Latková. Po krátkom odprezentovaní víťazných prác a odovzdaní vecných cien, nasledovala prehliadka laboratórií a priestorov katedry.

      

     Zľava Katarína Macková, dekan FPV doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD a Mgr. Janka Latková

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk