• Profil školy

    •  História školy:


           Združená stredná škola drevárska v Krásne nad Kysucou vznikla v roku 2001 spojením Stredného odborného učilišťa drevárskeho Krásno nad Kysucou a Strednej priemyselnej školy drevárskej v Čadci. Obe školy majú a mali v našom regióne dlhodobú tradíciu v oblasti spracovania dreva. Škola úzko spolupracuje s podnikateľskými subjektami, čím pružne reaguje na potreby trhu práce.

     Korene vzniku školy siahajú do 80-tych rokov:

     ·  1. 9. 1986 bolo zriadené SOU drevárske pri Kysuckých drevárskych závodoch v Krásne nad Kysucou

     ·  1. 9. 1991 sa SOU drevárske Krásno nad Kysucou oddelilo od Kysuckých drevárskych závodoch v Krásne nad Kysucou a prešlo pod Ministerstvo hospodárstva SR

     ·  1.9. 2001 prešlo SOU drevárske Krásno nad Kysucou pod Žilinský samosprávny kraj s názvom "Združená stredná škola drevárska"

     ·  1.9.2008 Stredná odborná škola Krásno nad Kysucou

     ·  1.1.2009 Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou

     ·  1.9.2013 Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou


       Zámery školy do budúcnosti

     ·  rozšírenie študijného odboru 3336 6 o odbor 01 drevárstvo

     ·  nové študijné odbory - technické a informačné služby, umelecko - remeselné spracovanie dreva

     ·  vytvorenie integrovanej triedy pre sociálne neprispôsobivých žiakov v odbore čalúnnik

     ·  zriadenie detašovaného pracoviska Technickej univerzity Zvolen pre možnosť ďalšieho vzdelávania žiakov

     ·  vybudovanie útvaru talentovanej mládeže - so zameraním na karate, sebaobranu, futbal

     ·  vybudovanie oddychovej zóny - letné ihrisko

     ·  ekologizácia školy, získanie certifikátu Zelená škola

     ·  práca na projekte - zber tetrapakových obalov

     ·  zapojenie do projektu "odpad vo vyučovaní"  
      

     Novinkou na našej škole sú nové odbory:

     4- ročný študijný odbor s maturitou

      

     2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia

     3656 4 operátor stavebnej výroby

      

      

     3 - ročné učebné odbory

      

     3661 2 murár

     8555 2 umelecký rezbár
      


     Požiadavky, potreby na modernizáciu a rozvoj školy:

     ·  doplnenie MTZ na praktickom vyučovaní

     ·  vybudovanie ekotriedy

     ·  zakúpenie kontajnerov pre separovaný odpad

     ·  postupná výmena a doplnenie odborných učební s multimediálnymi počítačmi

     ·  dobudovanie ateliéru pre umelecké odbory

     ·  vybudovanie jazykovej učebne s modernými audiovizuálnymi prostriedkami

     ·  zakúpenie žineniek pre výcvik sebaobrany..

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk