• Informácie pre rodičov

    • Vážení rodičia,

      

     problematika násilia a agresivity detí a mládeže sa oprávnene dostáva do centra spoločenskej pozornosti, stáva sa celospoločenským problémom. V čoraz väčšej miere sa vlna násilia dvíha najmä medzi mládežou na školách a vekovú hranicu posúva stále nižšie. Agresívne správanie detí je ovplyvňované najmä vonkajším prostredím. Prejavuje sa rôznymi znakmi násilia, pri ktorom ide vždy o obmedzovanie slobody druhého. Násilie môže byť spôsobované fyzicky ale aj psychicky.  Zvládnuť agresívne správanie je veľmi náročné pre pedagógov,  ale aj pre rodičov. Vyžaduje si nielen odborné vedomosti a schopnosti, ale najmä empatiu, vnímavosť postrehnúť problém a odvahu ho priznať a riešiť.Na našej škole sa pravidelne každý školský rok vykonáva prieskum násilia (šikanovania) v jednotlivých triedach, ale najmä sa zameriavame na triedy v ktorých sa vyskytujú väčšie výchovno – vzdelávacie problémy. Do prieskumu sú zainteresovaní triedni učitelia, ktorých celoročnou úlohou je spolupracovať s výchovnou poradkyňou a s rodičmi na prevencií a eliminácií nežiaducich javov, ktoré sa u žiakov prejavujú. Tento školský rok som sa ako výchovná poradkyňa zamerala najmä na  žiakov prvých ročníkov. V poslednom období sledujeme veľmi nežiadúce javy žiakov, ktorí k nám  zo ZŠ prichádzajú. Sú to poruchy správania a to najmä záškoláctvo, šikanovanie, používanie omamných látok, krádeže atď. Nakoľko naša škola vyhlásila boj proti násiliu, boli žiakom vykonané prednášky na túto tému a na triednických hodinách si žiaci pravidelne prekonzultujú svoje problémy, prípadne navrhujú riešenia na ich odstránenie.

      

     V prípade podozrenia, že na Vašom dieťati  sa vykonáva násilie akoukoľvek formou,  je dôležité skontaktovať sa s triednym učiteľom, výchovnou poradkyňou prípadne s vedením školy, ktorí pomôžu riešiť a eliminovať Vaše problémy.

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk