• Informácie pre pedagogických pracovníkov

    • Poruchy učenia a integrácia žiakov

      

     Poruchy učenia treba podchytiť včas, aby dieťa v škole netrpelo
     Poruchy učenia postihujú značnú časť detskej i dospelej populácie. Ide o heterogénnu skupinu ťažkostí s čítaním, písaním, pravopisom, s matematikou, prípadne o nedostatok organizačných alebo jazykových schopnosti. V posledných rokoch aj na našej škole sú žiaci u ktorých boli diagnostikované niektoré z porúch učenia, prípadne porúch správania. Sú to žiaci so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP).

     Na začiatku školského roku je potrebné, aby vyučujúci sa oboznámili s odporúčaniami a výsledkami vyšetrení, ktoré boli uskutočnené podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, u ktorých  sa tieto poruchy vyskytujú.

      

     Úspešní môžu byť aj dysfunkční ľudia
     Cieľom odborníkov je naučiť školáka s poruchou učenia, aby ju nejakým spôsobom kompenzoval a mohol sa tak ďalej v živote uplatniť. Ak si dieťa nájde svoj štýl, môže fungovať bez väčších problémov. Pomáhajú mu k tomu aj rôzne pomôcky, dysgrafikom napríklad diktafón, dyskalkulikom matematické tabuľky. Oproti minulosti nastal veľký posun, pretože takéto deti už nie sú odpisované a kategorizované ako slabí žiaci. Hoci je jasné, že napríklad dyskalkulik sa nikdy nestane matematikom, stále mu zostáva dostatok iných možností, kde by mohol byť úspešný. Deti s dysfunkciami sú totiž priemerne až nadpriemerne inteligentné a zvyčajne majú talent pre niektorý iný odbor. Na trhu práce môžu svoj hendikep kompenzovať inými vlastnosťami, ako sú cieľavedomosť, tvorivosť či zodpovednosť. Ich zamestnávatelia to často veľmi ocenia.

     Aké dysfunkcie poznáme?

     Dyslexia - porucha schopnosti čítať. Deti nerozlišujú jednotlivé hlásky, zamieňajú si ich a ťažko spájajú do slabík a tie zasa do slov. Spolu s dysgrafiou najrozšírenejšia porucha.

     Dysgrafia - porucha schopnosti napodobniť tvary písmen, neschopnosť naučiť sa písať. Písmo môže byť až nečitateľné, žiak nie je schopný si zaznačiť učivo v písomnej podobe.

     Dysortografia - porucha schopnosti naučiť sa základné pravidlá pravopisu. Dieťa nepočuje mäkčene, dĺžne, konce slov alebo viet. Nevzťahuje sa na chybné písanie ypsilonu.

     Dyskalkúlia - porucha matematických schopností. Žiaci majú problémy s osvojením číselných znakov. Ich počet v poslednom období rastie.

     Dysmúzia - nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu.

     Dyspraxia - porucha schopnosti naučiť sa vykonávať zložité úkony. Spolu s dysmúziou patrí medzi menej závažné poruchy. Možno hovoriť skôr o menej šikovných deťoch.

     Integrovaný žiak:
     je žiak so ŠVVP, ktorý bol prijatý, alebo je študentom strednej školy, na základe písomnej žiadosti rodiča a písomného vyjadrenia (odporúčania) zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva.

      Proces integrácie:

     • Ak má žiak určité problémy a nedostatky v učení, triedny učiteľ a výchovný poradca odporučí rodičovi návštevu špeciálnopedagogickej poradne v Žiline
     • Na základe diagnostiky školského psychológa a odporučeniach špeciálneho pedagóga, môže rodič podať písomne žiadosť o integráciu svojho dieťaťa riaditeľovi školy
     • Ak je žiak evidovaný ako integrovaný, škola mu vypracuje povinnú dokumentáciu a zabezpečí špecifické úpravy organizácie vyučovania podľa odporúčania poradenského zariadenia
     • Žiak so ŠVVP s intelektom v norme postupuje podľa učebných osnov a učebných plánov SŠ
     • Pre žiakov so ŠVVP sa pri hodnotení a klasifikácii postupuje podľa Metodického materiálu k hodnoteniu a klasifikácii žiakov so ŠVVP na stredných školách
     • Maturitná skúška pre žiakov so ŠVVP (integrovaných) - ak je žiakom posledného ročníka SŠ, podáva do 30. septembra písomnú žiadosť riaditeľovi školy o úpravu maturitnej skúšky. Úpravu maturitnej skúšky upravujú vyhlášky MŠ SR - www.statpedu.sk.

      

     Materiály k tejto problematike nájdete na nasledovných stránkach:

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk