• ,,Škola bez tabaku, alkoholu a drog“

    • 1. Identifikácia žiadateľa

     Škola/ školské zariadenie:

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná

     Adresa:

     Krásno nad Kysucou 1642

     Mesto:

     Krásno nad Kysucou

     E-mailová adresa:

     buchtova@sosdskrasno.sk

     Telefón:

     0414385337

     IČO:

     00891835

     DIČ:

     2020551753

     Bankové spojenie:

     Štátna pokladnica

     Číslo účtu:

     SK87 8180 0000 0070 0048 6284

     Štatutárny zástupca:

     PaedDr. Ján Palko

     Autor projektu:

     Mgr. Dagmar Mečárová

     Názov projektu:

     Buď tvorivý a nedroguj

     Oblasť podpory:

     Oblasť prevencie drogových závislostí

     Cieľová skupina:

     Žiaci SŠ, žiaci ZŠ, pedagógovia

     Požadovaná výška grantu:

     250,00 €

     Celkový rozpočet:

     € 310,00 €

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. Charakteristika súčasného stavu

     Opíšte súčasný stav problematiky, ktorú chcete realizáciou projektu zmeniť (maximálne 10 riadkov).

      

     Žiaci základných a stredných škôl nevypĺňajú svoj voľný čas vhodnými aktivitami.  Niektorí trávia veľa voľného času pri počítači a internete, iní využívajú voľný čas s priateľmi na diskotékach či zábavách. Obe skupiny si takto neuvedomele vytvárajú istú formu závislosti. Jedni na počítači a tí druhí na alkohole, cigaretách a v tom horšom prípade aj na drogách. Naša škola vytvára cez centrum voľného času priestor na aktívne využívanie voľného času.  Týmto projektom by sme chceli rozšíriť našu ponuku nielen pre študentov našej školy, ale aj  pre žiakov základných škôl v regióne.

      

      

     3. Ciele projektu

     Vymenujte hlavný cieľ a špecifické ciele projektu.

     Hlavný cieľ projektu:

     Naučiť žiakov správne aktívne využívať svoj voľný čas ako prevenciu protidrogovej závislosti.

      

     Špecifické ciele projektu:

     1. Poskytnúť žiakom viaceré možnosti využívania voľného času formou tvorivých dielní
     2. Zlepšiť u žiakov zručnosti pri tvorbe vlastných výrobkov
     3. Naučiť žiakov zvládať životné situácie bez návykových látok prostredníctvom aktívnej činnosti
     4. Prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania zviditeľniť našu školu medzi žiakmi ZŠ
     5. Rozvíjať sociálne a profesijné kompetencie mladých ľudí.

      

      

     4. Didaktické aspekty projektu

     Vymenujte výchovno-vzdelávacie metódy, organizačné formy vyučovania a materiálno-technické zabezpečenie realizácie projektu (maximálne 10 slov ku každej oblasti).

     Výchovno-vzdelávacie metódy:

      

     Rovesnícke vzdelávanie – praktické vyučovanie, výklad, názorné ukážky

     Organizačné formy vyučovania:

     Skupinová forma práce, individuálna forma práce

      

     Učebné pomôcky a didaktická technika:

      

     Materiál na zhotovenie výrobkov, názorné ukážky výrobkov, technologické postupy

     5. Očakávaný dopad projektu

     Do akej miery bude mať projekt dopad na cieľovú skupinu? Aký bude dopad projektu z dlhodobého hľadiska?(maximálne 10 riadkov).

      

     Zachytiť u žiakov posun v názoroch v oblasti drogovej problematiky. Naučiť ich aktívne využívať voľný čas.

     Zvýšiť ich zručnosti pri vytváraní nových výrobkov. Prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania posilniť ich sociálne kompetencie a komunikačné zručnosti.  Naučiť žiakov vyrábať dekoračné a ozdobné predmety. Vzbudiť u žiakov  profesionálny záujem  v odbore stolár, čalúnnik.

      

      

     6. Charakteristika projektu

     Opíšte priebeh a spôsob realizácie projektu (maximálne 20 riadkov).

      

     1. Žiaci našej školy si pripravia názorné ukážky a postup výroby pre jednotlivé tvorivé dielne_
     • spracovanie dreveného výrobku
     • maľovanie na skle
     • dekupáž / servítková technika/
     • výroba koženého šperku
     • výroba z pedigu / upravený odpadový papier/
     1. Oslovenie základných škôl, aby sa so žiakmi zúčastnili tvorivých dielní na našej škole
     2. Príprava jednotlivých dielní na  tvorivé činnosti
     3. Organizácia a realizácia  tvorivých  dielní formou rovesníckeho vzdelávania
     4. Vyhodnotenie a ocenenie najlepších výrobkov po každej tvorivej dielni 

      

      

      

     7. Harmonogram realizácie projektu

     Vyplňte prehľad harmonogramu realizácie aktivít projektu.

     P. č.

     Názov aktivity

     Stručná charakteristika aktivity

     Termín aktivity

     Cieľová skupina

     1

     Príprava názorných ukážok

     Žiaci pripravia technológiu výroby pre jednotlivé tvorivé dielne

     Apríl 2016

     Žiaci SŠ

     2.

     Pozvánka na tvorivé dielne

     Oslovenie ZŠ, aby sa zúčastnili tvorivých dielní

     Apríl 2016

     Žiaci SŠ

     3

     Príprava dielní

     Vybavenie dielní učebnými a materiálnymi pomôckami

     Apríl 2013

     Žiaci SŠ, pedagógovia

     4

     Tvorivé dielne

     Organizácia a realizácia tvorivých dielní

     Máj-jún 2016

     Žiaci SŠ, žiaci ZŠ, pedagógovia

     5

     Ocenenia výrobkov

     Odmeny najlepším výrobkom po každej tvorivej dielni

     Máj-jún 2016

     Žiaci SŠ, žiaci ZŠ, pedagógovia

      

     8. Hodnotenie projektu

     Opíšte ako bude realizované priebežné hodnotenie projektu počas jeho realizácie (maximálne 10 riadkov).

     • Počet zúčastnených žiakov stredných škôl
     • Počet zúčastnených žiakov základných škôl
     • Počet zúčastnených pedagógov
     • Zhotovenie výrobkov

      

      

      

      

     9. Zabezpečenie viditeľnosti projektu

     Vymenujte spôsoby medializácie projektu a Žilinského samosprávneho kraja ako poskytovateľa grantu (maximálne 10 riadkov).

      

     1. Médiá
     2. Fotodokumentácia
     3. Web školy

      

      

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk