• 1.ČSR v Žilinskom samosprávnom kraji

    •                                                                                                                                                              

     Číslo žiadosti:  ŽSK-OŠaŠ CZPOSH-2017-2018..........

     (vyplní Žilinský samosprávny kraj)

      

     1. Identifikácia žiadateľa

     Škola/ školské zariadenie:

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná

     Adresa:

     Krásno nad Kysucou 1642

     Mesto:

     Krásno nad Kysucou

     E-mailová adresa:

     sosdskrasno@sosdskrasno.sk

     Telefón:

     041/4385337

     IČO:

     00891835

     DIČ:

     2020551753

     Bankové spojenie:

     Štátna pokladnica

     Číslo účtu:

     SK8781800000007000486284

     Štatutárny zástupca:

     PaedDr. Ján Palko

     Autor projektu:

     PaedDr. Ján Pitoňák, PhD

     Názov projektu:

     1.ČSR v Žilinskom samosprávnom kraji

     Oblasť podpory:

     ,,Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“

     Cieľová skupina:

     Žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl, široká verejnosť

     Požadovaná výška grantu:

     400,00 €

     Celkový rozpočet:

                   430  €

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. Charakteristika súčasného stavu

     Opíšte súčasný stav problematiky, ktorú chcete realizáciou projektu zmeniť (maximálne 10 riadkov).

      

     Tento rok si pripomíname 100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Na území Žilinského samosprávneho kraja nachádzame v jeho jednotlivých regiónoch pamätníky odkazujúce na túto časť histórie Slovákov. Mládež a široká verejnosť nie je dostatočne oboznámená s kultúrnymi reáliami nachádzajúcimi sa v ŽSK, ktoré sú spojené s odkazom 1. ČSR a osobnosťami spojenými s touto udalosťou.

      

      

      

     3. Ciele projektu

     Vymenujte hlavný cieľ a špecifické ciele projektu.

     Hlavný cieľ projektu:

     Zmapovať pamätníky, ktoré vznikli pri rôznych výročiach vzniku 1. ČSR, resp. pripomenutia si konkrétnych Slovákov spojených s týmto štátnym celkom a tým zvýšiť národné povedomie, vlastenectvo a poznanie dejín slovenského národa.

      

     Špecifické ciele projektu:

     1. Oboznámiť žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť s pamätníkmi 1. ČSR na území ŽSK.
     2. Poznávať kultúrne dedičstvo v regiónoch ŽSK
     3. Vytvorenie mapy ŽSK s vyznačenými pamätníkmi spojenými s osobnosťami 1. ČSR
     4. Zorganizovanie výstavy prezentujúcej výsledky projektu.

      

      

      

     4. Didaktické aspekty projektu

     Vymenujte výchovno-vzdelávacie metódy, organizačné formy vyučovania a materiálno-technické zabezpečenie realizácie projektu (maximálne 10 slov ku každej oblasti).

     Výchovno-vzdelávacie metódy:

      

     Prezentácia, výstava

     Organizačné formy vyučovania:

     Exkurzia, worshop

      

     Učebné pomôcky a didaktická technika:

     PC, internet, fotoaparát, videokamera, dataprojektor

      

     5. Očakávaný dopad projektu

     Do akej miery bude mať projekt dopad na cieľovú skupinu? Aký bude dopad projektu z dlhodobého hľadiska?(maximálne 10 riadkov).

      

     Žiaci a široká verejnosť sa oboznámia s pamiatkami odkazujúcimi na 1. ČSR na našom území.  Dopad na prehĺbenie národného povedomia, zvýšenie národnej hrdosti a zlepšenie poznatkov o kultúrnych pamiatkach v regiónoch ŽSK.

      

      

      

     6. Charakteristika projektu

     Opíšte priebeh a spôsob realizácie projektu (maximálne 20 riadkov).

      

     1. Získanie informácií o pamätníkoch 1. ČSR a jej osobností na území ŽSK
     2. Návšteva a fotodokumentácia dostupných pamiatok z regiónu Kysúc a Horného Považia
     3. Spracovanie získaných poznatkov a vytvorenie mapy ŽSK s pamiatkami
     4. Realizácia výstavy v priestoroch školy a v mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou

      

      

      

     7. Harmonogram realizácie projektu

     Vyplňte prehľad harmonogramu realizácie aktivít projektu.

     P. č.

     Názov aktivity

     Stručná charakteristika aktivity

     Termín aktivity

     Cieľová skupina

     1

     Získavanie informácií

     Získanie informácii o pamiatkach na území ŽSK

     Apríl 2018

     Žiaci SŠ, pedagógovia

     2

     Návšteva pamiatok

     Návšteva pamiatok a ich fotodokumentácia

     Apríl – máj 2018

     Žiaci SŠ, pedagógovia

     3

     Vytvorenie mapy ŽSK

     Vytvorenie mapy s pamiatkami

     Máj-jún 2018

     Žiaci SŠ, pedagógovia

     4

     Realizácia výstavy

     Príprava výstavy a jej prezentácia v priestoroch SOŠds a v mestskej knižnici

     Jún 2018

     Žiaci SŠ, ZŠ,pedagógovia, široká verejnosť

      

     8. Hodnotenie projektu

     Opíšte ako bude realizované priebežné hodnotenie projektu počas jeho realizácie (maximálne 10 riadkov).

      

     1. Počet zúčastnených žiakov
     2. Navštívené miesta, pamiatky
     3. Prezentácia výstavy v škole a v mestskej knižnici

      

      

      

     9. Zabezpečenie viditeľnosti a udržateľnosti projektu

     Vymenujte spôsoby medializácie projektu a Žilinského samosprávneho kraja ako poskytovateľa grantu (maximálne 10 riadkov).

      

     1. Médiá
     2. Fotodokumentácia
     3. Web stránka školy a mesta Krásno nad Kysucou

      

      

      

      

      

      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk