• Nadpis

   • Ciele projektu

    Hlavný cieľ projektu:

    Zmapovať pamiatky sakrálnej architektúry a umelecké diela, ktoré vznikli pod vplyvom odkazu sv. Konštantína a Metoda a tým zvýšiť národné povedomie, vlastenectvo a poznanie dejín slovenského národa.

    Špecifické ciele projektu:

    1.         Oboznámiť žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť  s kultúrnymi dielami približujúcimi osobnosti sv. Konštantína a Metoda na území ŽSK.

    2.         Poznávať kultúrne dedičstvo v regiónoch ŽSK.

    3.         Vytvorenie mapy ŽSK s vyznačenými pamiatkami spojenými s osobnosťami  sv. Konštantína a Metoda

    4.         Zorganizovanie výstavy prezentujúcej výsledky projektu

    5.         Vytvorenie publikácie  o umeleckých dielach a historických pamiatkach

    Charakteristika projektu

    1. Získanie informácií o kultúrnych pamiatkach a autoroch umeleckých diel z regiónu ŽSK, inšpirovanými odkazom sv. Konštantína a Metoda na území ŽSK.

    2. Návšteva a fotodokumentácia dostupných pamiatok z regiónu Kysúc a Horného Považia.

    Zabezpečenie dopravy

    3. Spracovanie získaných podkladov a vytvorenie kultúrnej mapy ŽSK

    Zabezpečenie materiálnych prostriedkov na zhotovenie kultúrnej mapy

    4. Workshop – vypracovanie publikácie o historických pamiatkach a umeleckých dielach

    Zabezpečenie materiálnych prostriedkov a  tlače publikácie

    5. Realizácia výstavy v priestoroch školy, základnej školy a VÚC

    Zabezpečenie pozvánok a letákov na výstavy

    6. Zabezpečenie rozmnoženia mapy a publikácie a ich distribúcia na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, základné školy v regióne Kysúc  a na mestské a obecné úrady, kde sa tieto pamiatky nachádzajú.

    7. Vyhodnotenie

    Harmonogram realizácie projektu

    1. Získanie informácií o kultúrnych pamiatkach       Zmapovanie miest na území ŽSK, v ktorých sa nachádzajú historické pamiatky. Získanie informácií o umelcoch z regiónu ŽSK, ktorí vytvorili diela inšpirujúce sa vierozvestcami.           marec  Žiaci SOŠ-d Krásno nad Kysucou

    2 . Návšteva a fotodokumentácia pamiatok   Návšteva relevantných miest s kultúrnymi pamiatkami na území Kysúc a Horného Považia, rodísk umelcov     apríl     Žiaci SOŠ-d Krásno nad Kysucou

    3. Vytvorenie mapy a spracovanie publikácie           Vytvorenie kultúrnej mapy ŽSK, spracovanie získaných informácií do publikácie        máj      Žiaci SOŠ-d Krásno nad Kysucou

    4. Realizácia výstavy Zabezpečenie výstavy v priestoroch SOŠ-d, Základnej školy v Krásne nad Kysucou a na VÚC máj - jún          Žiaci základných a stredných škôl, široká verejnosť

    5. Rozposlanie mapy a publikácie      Zabezpečenie rozposlania vytvorených materiálov na stredné a základné školy a na mestské a obecné úrady.   jún       Žiaci základných a stredných škôl, obecné a mestské úrady

    Hodnotenie projektu vo vzťahu k realizácii a prínosu projektovej aktivity:

    marec 2013  -  Zber  informácií o pamiatkach týkajúcich sa života a diela sv. Cyrila a Metoda, resp. o autoroch, ktorých diela boli inšpirované osobami vierozvestcov. Selekcia informácií. Vzhľadom na množstvo získaných údajov sa pôvodné zameranie projektu zúžilo len na spracovanie architektonických pamiatok a sôch tematicky orientovaných na osobnosti solúnskych bratov.

    apríl 2013 -  Rozbor geografického rozmiestnenia jednotlivých pamiatok v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja. Vypracovanie postupu a harmonogramu zabezpečenia fotodokumentácie relevantných sakrálnych stavieb a skulptúr.

    máj 2013 -  Návšteva vybraných miest a obcí, farností Žilinskej diecézy administratívne patriacich do Žilinského samosprávneho kraja s relevantnými pamiatkami a umeleckými dielami venovanými sv. Cyrilovi a Metodovi. Vytvorenie fotodokumentácie. Konzultácia s fotografom ŽU Cyrilom Králikom.

    2. máj 2013 Žilina, 10. máj 2013 Raková – Korcháň, 15. máj 2013 Korňa, 21. máj 2013 Zakamenné, 22. máj 2013 Terchová, 28. máj 2013 Poluvsie, 31. máj 2013 Horný Hričov.

    Vytvorenie kultúrnej mapy Žilinského samosprávneho kraja. Vytvorenie elektronickej prezentácie. Kreovanie prenosnej výstavy.

    jún - 2013 Inštalovanie prenosnej výstavy v priestoroch SOŠ drevárskej, Základnej školy v Krásne nad Kysucou, Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou. Inštalovanie výstavy ponúknuté aj do budovy ŽSK. Vytvorenie elektronickej prezentácie a jej rozposlanie do základných škôl, mestských  a obecných úradov .

                                                                 

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk