• Ročný a mesačný plán Centra voľného času

    •  

                                                                                   

      

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

     Centrum voľného času

      

      

      

      

     ROČNÝ a MESAČNÝ PLÁN

      

     Centra voľného času

      

     2022/2023

      

                                

      

                                                                                                  

     PhDr. Karin Bugalová                                                        PaedDr. Ján Palko

                      vedúca CVČ                                                                          riaditeľ školy

      

      

      

     ROČNÝ PLÁN CENTRA VOĽNÉHO ČASU

      

     2022/ 2023

      

     vzdelávacie

     výchovné

     športové

     i BOBOR

     Deň nezábudiek 2022

     Cezpoľný beh ZŠ, SŠ

     Prednes poézie a prózy

      

     Kalokagatia

     Kysucký mikrofón

     9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

     Medzinárodný turnaj v minifutbale o pohár predsedu ŽSK

      

     21. september – Svetový deň vďačnosti

     Beh na Husarík

      

     Svetový deň srdca

     OK v šachu SŠ

      

     Október – mesiac úcty k starším

     OK halového futbalu žiakov SŠ

      

     Týždeň boja proti stresu

     OK v stolnom tenise žiakov SŠ

      

     16. november – medzinárodný deň tolerancie

     Mikulášsky turnaj v minifutbale o putovný pohár riaditeľa SOŠds

      

     19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

     Vianočný šporový 8 hodinový maratón

      

     Európsky týždeň boja proti drogám

     OK florbal chlapci

      

     Príchod Mikuláša na SOŠds

     OK florbal dievčatá

      

     Mikulášske nádielky pre MŠ

     Vianočný športový 8 hodinový maratón

      

     1. december – Svetový deň boja proti AIDS

     OK basketbal chlapcov, dievčat SŠ

      

     Vianoce – sviatky domova

     OK volejbal chlapci, dievčatá

      

     Valentínska kvapka krvi

     Volejbalový turnaj žiaci - učitelia

      

     Valentín – sviatok zaľúbených

     Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom lyžovaní

      

     Zimný slnovrat - fašiangy

     OK futbal chlapci

      

      

     OK futbal dievčatá

      

      

     OK atletika žiakov SŠ

      

     Marec, mesiac knihy

     Vysoké Tatry – Popradské pleso

      

     28. marec – deň učiteľov

     Otvorenie letnej turistickej sezónny

      

     21. marec – Svetový deň lesov

     Spoznaj a chráň Slovensko...

      

     22. marec – Svetový deň vody

      

      

     Veľká noc v SOŠ drevárskej

      

      

     a stavebnej

      

      

     8. marec – Medzinárodný deň žien

      

      

     Deň narcisov

      

      

     Stavanie mája na SOŠds

      

      

     Apríl – mesiac lesov

      

      

     21. jún – Deň kvetov

      

      

     Mesiac boja proti fajčeniu

      

      

     Deň Zeme

      

      

     Medzinárodný deň matiek

      

      

     Váľanie mája na SOŠds

      

      

     Prezentácia ZÚ

      

      

     Týždeň zdravia

      

      

     26. jún – Deň boja proti drogovej závislosti

      

      

     1. jún – Medzinárodný deň detí

      

      

     5. jún – Svetový deň životného prostredia

      

      

     14. jún – Svetový deň darcov krvi

      

      

     POZITÍV - výchovný koncert

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Plán činnosti na mesiac September 2022

      

      

      

     • „Cezpoľný beh ZŠ, SŠ“- športová aktivita

      

     • 9. september „Deň obetí holokaustu a rasového násilia“

      

     • 15. ročníka športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia 2022

      

     • „21. september – Svetový deň vďačnosti“ – humánna aktivita

      

     • „Svetový deň srdca“ – humánna aktivita
     • Deň nezábudiek 2022 – humánna aktivita

      

     • ŠTRBArace 2022-  prekážkový beh niečo na spôsob SpartanRace

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                          

                                                                                                                           

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Plán činností na mesiac Október 2022

      

      

      

      

     • „ Beh na Husarík“ -športová aktivita

      

     • „Október – mesiac úcty k starším“ – humánna aktivita – návšteva Domova soc. služieb Krásno nad Kysucou a Zborov nad Bystricou

      

     • „ Týždeň boja proti stresu“ – humánna aktivita

      

     • „Kysucký mikrofón 2022“ – vedomostná súťaž

      

     • „Medzinárodný turnaj v minifutbale o Pohár predsedu ŽSK“- športová aktivita

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                      

      

      

      

      

                                                                                                 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Plán činnosti na mesiac November 2022

      

      

     • Študentská kvapka krvi – humánna aktivita

      

     • „ OK v šachu žiakov SŠ“- športovo - oddychová aktivita

      

     • „OK florbal žiakov SŠ“- športová aktivita                                      

      

     • „OK florbal žiačok SŠ“- športová aktivita                                      

      

     • „OK futsal CH SŠ“- športová aktivita                                             

      

     -      „ OK stolný tenis žiakov SŠ“ – športová aktivita                           

      

     -     „  OK stolný tenis žiačok SŠ“ – športová aktivita                          

      

     • „ 16. november – Medzinárodný deň tolerancie“ – humánna aktivita

      

     • „ 19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí“ – humánna aktivita

      

     • „ Európsky týždeň boja proti drogám“ – humánna aktivita v spolupráci s protidrogovou komisiou

      

     • „iBOBOR“ - počítačová gramotnosť žiakov SŠ

      

     • Raňajky s riaditeľom

      

           

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Plán činnosti na mesiac December 2022

      

      

      

     • „Mikulášsky turnaj v minifutbale o Putovný pohár riaditeľa SOŠds“- športová aktivita

      

     • Návšteva Kysuckej galérie - Vianoce

      

     • „Príchod Mikuláša na SOŠds“- kultúrna aktivita

      

     • „Mikulášske nádielky pre MŠ“- kultúrna aktivita v spolupráci s ŽŠR pre MŠ a ZŠ Krásno nad Kysucou

      

     • „Vianočný športový 8 hodinový maratón“- športová aktivita

      

     • „ 1. december – Svetový deň boja proti AIDS“ – humánna aktivita v spolupráci s protidrogovou komisiou

      

     • Vianoce- sviatky domova – kultúrna akcia

      

     • Vianočné posedenie s riaditeľom

      

     • Misijne vianočné trhy na ZŠ

      

      

      

                                                                                                      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

     Plán činnosti na mesiac Január 2023

      

      

      

           -     Privítanie Nového roka

      

           -     Novoročný futsalový turnaj

      

           -     Basketbal žiakov SŠ – športová aktivita

      

           -     Basketbal žiačok SŠ – športová aktivita

         

     • Raňajky s riaditeľom

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Plán činnosti na mesiac Február 2023

      

     • „Valentínska kvapka krvi“- humánna aktivita

      

     • „ Valentín- sviatok zaľúbených“- kultúrna aktivita

      

     • „ Zimná lyžovačka“ – Veľká Rača  - polročné prázdniny

      

     • Návšteva Kysuckej galérie Čadca

      

     • Raňajky s riaditeľom

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Plán činnosti na mesiac Marec 2023

      

      

     • „OK volejbal – chlapci“- športová aktivita

      

     • „OK volejbal dievčatá“- športová aktivita

      

     • „ Marec- mesiac knihy“- voľno časové čítanie

      

     • „ Prednes poézie a prózy“- školské kolo

      

     • Volejbalový turnaj - žiaci verzus učitelia - športová aktivita

      

     • „ 28. marec – Deň učiteľov“ – humánna aktivita

      

     • „ 21. marec – Svetový deň lesov“ – humánna aktivia

      

     • „ 22. marec – Svetový deň vody“ – humánna aktivita

      

     • „ 8. marec – Medzinárodný deň žien“ – humánna aktivita

      

          -       Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom lyžovaní – športová aktivita VÚC ZA

      

          -       Návšteva Kysuckej galérie

      

     • Raňajky s riaditeľom

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                       

      

                      

      

      

      

      

      

      

      

     Plán činnosti na mesiac Apríl 2023

      

      

      

     • „Deň narcisov“- humánna akcia

      

     • „ Otvorenie letnej turistickej sezóny“- turistická aktivita

      

     • „Stávanie mája na SOŠds“- kultúrna aktivita

      

     • „ Spoznaj a chráň Slovensko“- kultúrno – náučná aktivita v spolupráci s protidrogovou komisiou

      

     • „ Deň Zeme“- kultúrna akcia

      

     • „ Apríl – mesiac lesov“ – humánna aktivita

      

     • „ Veľká noc v SOŠds“ – výchovná aktivita

      

     • Raňajky s riaditeľom

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Plán činnosti na mesiac Máj 2023

      

      

      

     • „ OK futbal – chlapci“- športová aktivita

      

     • „ OK futbal – dievčatá“- športová aktivita

      

     • „ OK atletika žiakov SŠ“- športová aktivita

      

     • „ Mesiac boja proti fajčeniu“- v spolupráci s protidrogovou komisiou

      

     •  „ Medzinárodný deň matiek“ – humanitárna aktivita

      

     •  „ Váľanie mája na SOŠds“ – výchovno – zábavná akcia

      

     • Raňajky s riaditeľom

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Plán činnosti na mesiac Jún 2023

      

      

      

      

     • „ Prezentácia ZÚ“- celoročná práca ZÚ

      

     • „ Kalokagatia“- preteky brannej všestrannosti

      

     • „ 1. jún – Medzinárodný deň detí

      

     • „ 5. jún – Svetový deň životného prostredia“

      

     • „ 14. jún – Svetový deň darcov krvi“

      

     • „ 21. jún – Deň kvetov“

      

     • „ Týždeň zdravia“ – humánna aktivita v spolupráci s protidrogovou tematikou

      

     • „ 26. jún – Deň boja proti drogovej závislosti“ – humánna aktivita v spolupráci s protidrogovou komisiou

      

     •   Preteky Dračích lodí Trenčín

      

     • Raňajky s riaditeľom

      

      

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk