O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

PREDMETY MATURITNEJ SKÚŠKY

Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.

Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy sú:
a) slovenský jazyk a literatúra,
b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
c) teoretická časť odbornej zložky,
d) praktická časť odbornej zložky.

Predmetom teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho programu študijného odboru. V praktickej časti odbornej zložky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka v tomto súbore. V teoretickej časti odbornej zložky sa ústne overujú vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky.
Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk vykonáva žiak na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.
Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky alebo len internej časti maturitnej skúšky. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov.
Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti.

Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa môže konať formou:
a) ústnou,
b) praktickou,
c) predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,
d) obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo úspešnej súťažnej práce,
e) realizácie a obhajoby experimentu,
f) kombinácie foriem podľa písmen a) až e).
Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je teda aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.