O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Rada školy

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a

presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky.

 

Rada školy sa vyjadruje k:

 • návrhu a tvorbe Školského vzdelávacieho programu,
 • návrhu na počty prijímaných žiakov,
 • návrhu na zvedenie študijných odborov a ich zameraní,
 • návrhu rozpočtu,
 • návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
 • správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
 • správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 • informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení

výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rada školy:

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie

riaditeľa

 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy.

Rada školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou v školskom roku 2018/2019                                                                                                                        _

Predsedkyňa Rady školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou: 

Mgr. Margita Slížová

 

Členovia Rady školy:

 1. Mgr. Margita Slížová – zástupca nepedagogických zamestnancov – predsedkyňa RŠ
 2. Ing. Jozef Grapa – zástupca zriaďovateľa
 3. JUDr. Ján Podmanický, PhDr. – zástupca zriaďovateľa
 4. Mgr. Eva Turská – zástupca zriaďovateľa
 5. Mgr. Ivana Liščáková – zástupca zriaďovateľa
 6. Mgr. Miroslav Kupčuliak – zástupca pedagogického zboru
 7. Ing. Ľuboš Jakubík – zástupca pedagogického zboru
 8. p. Jarmila Poláčková – zástupca rodičov
 9. p. Dana Čimborová – zástupca rodičov
 10. p. Pavlína Neveďalová – zástupca rodičov
 11. ž. Vanesa Kuljovská – zástupca žiakov