• Študijné odbory

    • 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve

     absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní pracovať ako riadiaci, marketingoví a obchodní pracovníci v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, môžu pokračovať na VŠ. /odbor je určený pre dievčatá a chlapcov/

      

     3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

     absolventi získajú výučný list a odborné zručnosti pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, získajú maturitné vysvedčenie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole

      

     3656 K operátor stavebnej výroby

     pripravuje absolventov s odbornými a teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Absolventi získajú výučný list a maturitné vysvedčenie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

      

     2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

     absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, sú schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a   zužitkovania a zneškodňovania odpadov

      

     Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka.

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk