O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť

http://www.siov.sk/Images/30-12-2016/stiahnu.jpg

Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ)  je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. 

SOČ je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií) vo veku od 15 do 21 rokov. Práci SOČ sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve za pomoci školiteľa alebo konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú na titulnom liste písomnej časti práce.

Súčasťou SOČ je systematická príprava na súťaž formou prednášok, seminárov, sústredení, tréningov, workshopov, praktických cvičení, a tiež riadenej odbornej činnosti pod vedením skúsených pedagógov a ďalších odborníkov.

Výsledky práce SOČ sú predkladané k odbornému posúdeniu v písomnej forme. Žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce na súťažných prehliadkach SOČ. Tieto sú v celej Slovenskej republike jednotné, viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.

 

41_rocnik_SOC.pdf

AKO_PISAT__PREZENTOVAT_A_OBHAJOVAT_SOC.pdf