O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

Harmonogram záverečných skúšok v školskom roku 2014/2015

 

Učebný odbor:          3661 H murár –  1. skupina

Učebný odbor:          3663 H tesár    -  2. skupina

Trieda:                       III.D  

Triedny učiteľ:         Mgr. Vlasta Kozáková

Počet žiakov:             9 + 4 – 1. skupina

                                   4 + 1 -  2. skupina

Termín skúšky:

písomná:                     16.6.2015

praktická časť ZS:      17.6. - 19.6.2015

ústna časť ZS:             22.6.2015

Zloženie skúšobnej komisie:

predseda:                   Ing. Mária Pohančeníková

podpredseda:            Bc. Martin Capek

triedny učiteľ:           Mgr. Vlasta Kozáková

zástupca SOPK:       p. Emil Blaha

členovia:         písomná časť:             Ing. Arch.Beáta Kontrišová, p. Dáša Ďurkáčová

                        praktická časť:            Mgr. Viliam Bielik, Bc. Pavol Mrva

                        ústna časť:                  Ing. Arch.Beata Kontrišová, Mgr. Viliam Bielik

                                                           p. Dáša Ďurkáčová, Bc. Pavol Mrva

Zahájenie ZS: 7.30 hod. SOŠ-d,s

Písomná časť ZS sa uskutoční v SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou

                        8.00 – 10.00 hod        1. Skupina – učebňa č. 59

                                                           2. Skupina -  učebňa č.60

Časový harmonogram  praktickej časti:

                        7.00 –    7.30 hod      nástup žiakov na praktickú časť, školenie BOZP – 17.6.-dielne OV

                        7.30 –   14.00 hod      praktické plnenie úloh podľa vyžrebovaných tém

                        14.30 – 15.00 hod      úprava pracoviska a vyhodnotenie

Ústna časť ZS: 7.30 hod

sa bude konať v učebni č.  50   SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou.

 Príprava v učebni č. 49

Organizačné pokyny:

  • Triedny učiteľ, podpredseda a HM OV oboznámia žiakov s organizáciou ZS a rozdelia žiakov do skupín na písomnú skúšku.
  • Triedny učiteľ a podpredseda pripravia dokumentáciu k ZS a oboznámia predsedu so ZS.
  • Triedny učiteľ a skúšajúci pripravia učebňu a zabezpečia schválené učebné pomôcky.

 

Učebný odbor:          3370 H čalúnnik    – 1. skupina

Učebný odbor:          3355 H stolár         – 2. skupina

Trieda:                       III.C   

Triedny učiteľ:         Mgr. Eva Sýkorová

Počet žiakov:             4 +1     – 1. skupina

                                  6 +1     -  2. skupina

Termín skúšky:

písomná:                     16.6.2015

praktická časť ZS:      17.6. - 19.6.2015

ústna časť ZS:             22.6.2015

Zloženie skúšobnej komisie:

predseda:                   Bc. Oľga Čanádyová

podpredseda:            Mgr.František Švancár

triedny učiteľ:           Mgr. Eva Sýkorová

zástupca SOPK:       p.Martin Kubinec

 členovia:        písomná časť:             Ing. Ľubomír Jakubík, Ing. Ivana Nistlerová

                        praktická časť:            Bc. Iveta Jozeková, p. Jozef Mojtek

                        ústna časť:                  Ing. Ľubomír Jakubík, Bc. Iveta Jozeková

                                                            Ing. Ivana Nistlerová, p. Jozef Mojtek

Zahájenie ZS: 7.30 hod.  SOŠ-d,s

Písomná časť ZS sa uskutoční v SOŠ drevárskej a stavebná v Krásne nad Kysucou .

                        8.00 – 10.00 hod. –    1. Skupina učebňa č .64

                                                           2. Skupina učebňa č. 58

Časový harmonogram praktickej časti:

                        7.00 –    7.30 hod      nástup žiakov na praktickú časť, školenie BOZP -17.6.- dielne OV

                        7.30 –   14.00 hod      praktické plnenie úloh podľa vyžrebovaných tém

                        14.30 – 15.00 hod      úprava pracoviska a vyhodnotenie

Ústna časť ZS: 7.30 hod

sa bude konať v učebni č.44     SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou.

Príprava v učebni č. 43.

Organizačné pokyny:

  • Triedny učiteľ, podpredseda a HM OV oboznámia žiakov s organizáciou ZS a rozdelia žiakov do skupín na písomnú skúšku.
  • Triedny učiteľ a podpredseda pripravia dokumentáciu k ZS a oboznámia predsedu so ZS.
  • Triedny učiteľ a skúšajúci pripravia učebňu a zabezpečia schválené učebné pomôcky.

 

Vypracovala:  Ing. Gabriela Kuchajdíková

                                                                       schválil: PaedDr. Ján Palko

                                                                                                     riaditeľ školy

Krásno nad Kysucou, dňa 24.mája 2015